Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza očekávání uchazečů generace Y při nástupu do mezinárodní společnosti

Autor práce: Černá, Hana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jarošová, Eva
Osoba oponující práci: Štefková , Kateřina

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza očekávání uchazečů generace Y při nástupu do mezinárodní společnosti
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá problematikou očekávání uchazečů generace Y při nástupu do nového zaměstnání. Cílem této práce je analyzovat očekávání generace Y a očekávání zaměstnavatele při obsazování pracovních pozic. Pro tento účel je zpracováván nejprve teoretický rámec problematiky, ve kterém jsou vymezeny základní pojmy týkající se řízení lidských zdrojů, způsobu náboru a výběru zaměstnanců, objasnění psychologické smlouvy a stanovení požadavků a očekávání uchazečů generace Y a daného zaměstnavatele. Na tuto část navazuje metodická část, která představuje popis výzkumného šetření a vybraných metod analýzy a sběru dat. Závěrečnou částí je praktická část, která se zaměřuje na vyhodnocení analýzy vzájemných očekávání a na základě výsledků zjištěných skutečností jsou navržena doporučení pro zkvalitnění náboru zaměstnanců této generace a jejich následnou adaptaci.
Klíčová slova: řízení lidských zdrojů; psychologická smlouva; generace Y; nábor a výběr zaměstnanců; vzájemná očekávání

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra manažerské psychologie a sociologie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza očekávání uchazečů generace Y při nástupu do mezinárodní společnosti
Překlad názvu: Analysis of the expectations of job candidates of the generation Y while joining an international organisation
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The dissertation is dealing with the problematics of expectation of job candidates of the generation Y while joining a new employment. The aim of the study is to analyse expectations of the generation Y and expectations of an employer while recruiting occupational positions. For this purpose, the theoretical framework of the problematics is processed. In this framework, basic concepts like human resource management, the way of recruitment and selection of employees, clarification of the psychological contract, and determination of requirements of job candidates of the generation Y and a given employer are defined. Subsequently, a methodological part is conducted. This part describes the research itself and chosen methods of the analysis and collection of the data. The final part of the study is a practical part that is focusing on an evaluation of the analysis of mutual expectations and based on results from collected primary data are determined for improvement of the recruitment process of this generation and its subsequent adaptation.
Klíčová slova: human resources management; psychological contract; generation Y ; recruitment and selection of employees; mutual expectations

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Managerial Psychology and Sociology
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 9. 2016
Datum podání práce: 8. 12. 2017
Datum obhajoby: 08.02.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce58370_xcerh12.pdf [1,47 MB]
Oponentura55533_Štefková .pdf [1,08 MB]
Hodnocení vedoucího58370_evajar.pdf [389,30 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/58370/podrobnosti