Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Stanovení struktury produktového portfolia

Autor práce: Hájek, Jiří
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Neumaierová, Inka
Osoba oponující práci: Smrčka, Luboš; Lenort, Radim

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Stanovení struktury produktového portfolia
Typ práce: Disertační práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Hlubším zdůvodněním práce je poskytnout příspěvek k efektivitě podniku jako uceleného systému a k řízení jeho výkonnosti. Tohoto bude dosaženo pomocí cíle disertační práce, jímž navržení nového modelu volby produktového mixu včetně tvorby uceleného přehledu, komparace a vyhodnocení existujících metod. Práce je spojením několika různých optik pohledu na problematiku produktového mixu – marketingového, provozního (operačního) managementu, tradičního nákladového/manažerského účetnictví, nových metod produktových kalkulací, systémové dynamiky a Teorie omezení. V teoretické části práce jsou tyto pohledy představeny a zhodnoceny, včetně hlavních směrů jejich kritiky, ve výzkumné části práce následuje kvalitativní výzkum a konstrukce modelu poskytujícího nový přístup k rozhodování o produktovém mixu.
Klíčová slova: Kritéria optimalizace produktového mixu; Optimalizace produktového mixu; Přístupy k volbě produktového mixu

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra strategie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Stanovení struktury produktového portfolia
Překlad názvu: Product mix determination
Typ práce: Doctoral thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: A deeper justification of this dissertation is to provide a contribution to the effectiveness of a company as a comprehensive system and to its performance management. This will be achieved by the research goal of this work, which is to propose a new model of product mix selection including the creation of a comprehensive overview, comparison and evaluation of existing methods. This dissertation presents an aggregation of several views of the product mix issue – marketing, operations management, traditional accounting, new product costing methods, System Dynamics and Theory of Constraints. In the theoretical part of this work, there is a presentation and evaluation of these methods including the main directions of its criticism. In the research part, the qualitative research follows as well as a construction of a model, which provides a new approach to product mix decision making.
Klíčová slova: Product mix optimalization; Criteria for product mix optimalization; product mix optimalization methods

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of strategy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 10. 2011
Datum podání práce: 13. 12. 2017
Datum obhajoby: 21.02.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce32997_xhajj24.pdf [5,06 MB]
Veřejná příloha16298_xhajj24.pdf [1,20 MB]
Oponentura55373_Lenort.pdf [254,49 kB]
Oponentura55374_smrckal.pdf [373,80 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/32997/podrobnosti