Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza zdravotního systému v České republice v letech 2005 - 2016

Autor práce: Zvoníková, Jana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bartůsková, Lucia
Osoba oponující práci: Munzi, Tomáš

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza zdravotního systému v České republice v letech 2005 - 2016
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato diplomová práce analyzuje stav českého zdravotnictví. Analýza se zaměřuje na období od roku 2005 do roku 2016.V první části práce jsou popsány základní teorie potřebné k pochopení fungování zdravotnictví a popsaní možných způsobů jeho financování. V praktické části jsou potom popsány celkové výdaje na zdravotnictví a detailně rozebrány jednotlivé subjekty, které nejvýznamněji vstupují do systému a ovlivňují ho. Mezi tyto subjekty patří zdravotní pojišťovny, nemocnice a domácnosti. Cílem práce bylo najít nedostatky v rámci financování a fungování jednotlivých subjektů a posoudit dopady jednotlivých reforem, které byly v tomto období prováděny. Mezi hlavní nedostatky patří zavádění opatření bez dlouhodobého cíle a neustálé měnění jednotlivých opatření.
Klíčová slova: financování zdravotnictví; zdravotní systém; veřejné zdravotní pojištění

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza zdravotního systému v České republice v letech 2005 - 2016
Překlad názvu: ANALYSIS OF HEALTH CARE SYSTEM IN THE CZECH REPUBLIC IN 2005-2016
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This diploma thesis analyzes the state of the Czech health care system. The analysis focuses on the period from 2005 to 2016. The first part of the thesis describes the basic theories needed to understand the functioning of health care and to describe possible ways of its financing. In the practical part are described the total expenditures for the health care and the individual subjects that most significantly enter the system and influence it. These include health insurers, hospitals and households. The aim of the work was to find shortcomings in the financing and functioning of individual entities and to assess the impacts of individual reforms that were carried out during this period. The main shortcomings include the introduction of measures without a long-term goal and the constant change of individual measures.
Klíčová slova: financing of health care; statutory health insurance; health system

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 4. 2017
Datum podání práce: 18. 12. 2017
Datum obhajoby: 08.02.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce61772_xzvoj02.pdf [3,40 MB]
Oponentura55220_munt01.pdf [458,78 kB]
Hodnocení vedoucího61772_xszal03.pdf [402,39 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/61772/podrobnosti