Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Ekonomické vzdělávání na gymnáziích

Autor práce: Belán, David
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Králová, Alena
Osoba oponující práci: Krpálková Krelová, Katarína

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ekonomické vzdělávání na gymnáziích
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá ekonomickým vzděláváním na gymnáziích. Hlavním cílem této práce je zjistit, v jaké míře je základní ekonomická problematika obsažena v rámcových vzdělávacích programech a jak toto učivo gymnázia integrují do svých školních vzdělávacích programů. Práce zjišťuje, zda jsou gymnázia spokojena s integrací ekonomického vzdělávání na škole a jaký vliv mají učitelé a žáci na tvorbu učebních plánů. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část je zaměřena na podstatu ekonomické gramotnosti, na poslední výsledky měření finanční gramotnosti, na obsah rámcově vzdělávacího programu gymnázia a na vydané metodické materiály zaměřené na rozvoj finanční gramotnosti. Empirická část obsahuje dva kvantitativní výzkumy. První zkoumá pomocí elektronického dotazníkového šetření, jak gymnázia integrují ekonomické vzdělávání do učebních plánů a zda jsou s tímto stavem spokojena. Druhý zjišťuje stav ekonomické gramotnosti žáků dvou gymnázií, kdy jedno má zařazeno v učebního plánu povinný ekonomický předmět a druhé tento povinný předmět nemá. V těchto dvou gymnáziích byla dále provedena analýza jejich školních vzdělávacích programů, způsobu implementace ekonomického vzdělávání z RVP do ŠVP. Během zpracovávání diplomové práce byly stanoveny tři hypotézy. V závěru jsou hypotézy na základě získaných výsledků v empirické části vyhodnoceny a uvedena doporučení.
Klíčová slova: Stav ekonomické gramotnosti; Gymnázia; Ekonomická gramotnost; Ekonomické vzdělávání

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra didaktiky ekonomických předmětů
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ekonomické vzdělávání na gymnáziích
Překlad názvu: Economic Education at Grammar Schools
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The master’s dissertation deals with economic education at various grammar schools. The main objective of this work is to determine to what extent are the basic principles of economics contained in the frame educational program and how grammar schools integrate them into their own frame educational programs. The work assesses whether grammar schools are content with the integration of economic education at their school and what influence do teachers and students have on the creation of the curriculum. The work is divided into two parts. The theoretical part focuses on the basis of economic literacy, it looks at the latest results of determining financial literacy and in conclusion focuses on the study of the framework education program for grammar schools and the corresponding study materials designed to develop financial literacy. The empirical part contains two quantitative studies. The first one uses an electronic questionnaire format to examine how grammar schools integrate economic education into their curricula and whether they are content with the status quo. The second study determines the level of economic literacy of students at two grammar schools, one of which has a subject directly focused on economic education included as part of the compulsory curriculum while the other grammar school does not. A subsequent analysis of the school educational programs is carried out at these grammar schools to determine in what manner and how adequately do they include economic education from the frame educational program into the school educational programs. Three hypotheses emerged in the course of this dissertation. Based on the results obtained in the empirical part, these hypotheses are evaluated and a recommendation is set forth in the conclusion.
Klíčová slova: Economic education; The level of economic literacy; Economic literacy; Grammar schools

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Economic Teaching Methodology
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 3. 2017
Datum podání práce: 17. 1. 2018
Datum obhajoby: 07.02.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce61322_xbeld05.pdf [18,93 MB]
Oponentura55580_krpk00.pdf [135,81 kB]
Hodnocení vedoucího61322_kralova.pdf [153,90 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/61322/podrobnosti