Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Procesně stavěná podniková architektura

Autor práce: Alexa, Štěpán
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Řepa, Václav
Osoba oponující práci: Pitner, Tomáš; Hrabě, Pavel

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Procesně stavěná podniková architektura
Typ práce: Disertační práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Přestože jsou manažerské metody podniková architektura a procesní řízení již dlouhá léta běžnou součástí podnikového řízení, jejich provázání v teorii I praxi tvoří mezeru v poznání. Autor se v diser-tační práci zabývá porozuměním možností a přidané hodnoty obou metod a navrhuje taková přizpů-sobení, která by mohla přijetí a sladění obou metod v podniku zvýšit. V části práce, popisující teore-tická východiska, se práce věnuje zejména porozumění prvků tvořících podnikovou architekturu, významu podnikových procesů pro fungování podniku a problematice zlepšování procesů. Na zákla-dě závěrů teoretických východisek autor formuluje předpoklady pro návrh vlastního metamodelu podnikové architektury a referenčního modelu procesů byznys architektury podniku pro použití v rámci transformačních aktivit podniku. Oba uvedené modely jsou následně zkonstruovány a vy-světleny s využitím soustavou formulovaných předpokladů a konstruktů, které zohledňují současné poznatky v oblastech podnikové architektury a procesního řízení. Platnost předpokladů a obou mo-delů jsou prakticky ověřeny formou vícenásobné případové studie v podnikovém prostředí.
Klíčová slova: Podniková architektura, Procesní řízení, Zralost procesů, Služba, Metamodel podnikové architektury; Referenční model procesů; Podniková architektura,

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Procesně stavěná podniková architektura
Překlad názvu: Process-built Enterprise Architecture
Typ práce: Doctoral thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Although both managerial methods the Enterprise architecture and the Business process ma-nagement have been common ingredients of enterprise management for many years, their linkage to theory and practice still makes a gap in knowledge. The author discusses the possibilities and ad-ded value of the two methods and suggests adaptations that could increase the acceptance and alignment of both methods in the enterprise. In the part of dissertation, dealing with the theoretical background, the dissertation deals mainly with the understanding of the elements that make up the enterprise architecture, the importance of the business processes for the functioning of the enter-prise and the problem of process maturity. Based on the theoretical background, the author formu-lates the assumptions for designing its own Enterprise architecture metamodel and business process reference model for use in transformation activities of the enterprise. Both models are then esta-blished and explained using set of prerequisites and constructs that take into account current know-ledge in Enterprise architecture and Business process management. The validity of the assumptions and both models are practically verified in the form of a multiple case study in the enterprise envi-ronment.
Klíčová slova: Process maturity; Enterprise architecture; Business process management

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 4. 2015
Datum podání práce: 12. 3. 2018
Datum obhajoby: 10.05.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce52758_xales02.pdf [6,53 MB]
Oponentura55828_Pitner.pdf [339,91 kB]
Oponentura55829_Hrabě.pdf [531,71 kB]
Hodnocení vedoucího52758_repa.pdf [61,33 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/52758/podrobnosti