Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Zdanění finančních institucí

Autor práce: Doležal, Ondřej
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Radová, Jarmila
Osoba oponující práci: Silberhornová, Lenka

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Zdanění finančních institucí
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Pro svou diplomovou práci jsem si vybral téma, které se zabývá zdaněním finančních institucí. Vzhledem k rozsáhlým možnostem, které toto téma poskytuje, bylo nutno problematiku uchopit v rámci konkrétních problémů. V první části to byla specifika korporátního zdanění jako takového. Následně je čtenář seznámen s definicí finanční instituce dle různých pramenů. V další části byla již zmíněna konkrétní specifika zdanění pro finanční sektor. Takto bylo učiněno z pohledu daně z příjmů právnických osob a daně z přidané hodnoty. V navazující části práce jsem se zaměřil na velmi důležité téma koordinace zdanění finančních institucí především na evropské úrovni. Byly zmíněny různé modely dodatečného zdanění především v návaznosti na Globální finanční krizi. Byly také zmíněny specifické daně pro finanční sektor v rámci vybraných zemí. Ve finální části jsem se zaměřil na daňový výnos v rámci daně z příjmů právnických osob a daně z přidané hodnoty v České republice v konkrétních obdobích na základě dostupných dat. V obou případech byla provedena analýza časových řad a byly provedeny predikce daňových výnosů pro příští období dle možností.
Klíčová slova: daň z přidané hodnoty; finanční instituce; daň z příjmů právnických osob

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finanční inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Zdanění finančních institucí
Překlad názvu: Taxation of Financial Institutions
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: For my diploma thesis I have chosen a topic which concerns the taxation of the financial institutions. Considering a wide variety of themes that this issue provides I had to focus on a concrete set of problems. In the first part it was the specifics of the corporate taxation itself. Subsequently the reader is given the information about the definition of the financial institutions. In the next part I have mentioned the specifics of taxation for the financial sector. I have done so from the perspective of the Value Added Tax and Corporate Income Tax. Consequential part focuses on the very important topic concerning the international cooperation in the financial institutions’ taxation. Within this part the reader can find information about the additional taxation of the financial sector, particularly in relation with the Global Financial Crisis. Specific taxes for concrete countries were mentioned as well. In the final part I have concentrated on the tax yield resulting from the Value Added Tax and the Corporate Income Tax in the Czech Republic. In both cases I have made a thorough time series analysis and predictions of the tax yields for the next periods of the mentioned taxes.
Klíčová slova: Financial Institution; Corporate Income Tax; Value Added Tax

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finanční inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 2. 2017
Datum podání práce: 9. 4. 2018
Datum obhajoby: 26.04.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce63112_xdolo00.pdf [1001,59 kB]
Oponentura56001_xsill06.pdf [1,40 MB]
Hodnocení vedoucího63112_radova.pdf [410,99 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/63112/podrobnosti