Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Finanční analýza podniku

Autor práce: Endršt, Martin
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Štamfestová, Petra
Osoba oponující práci: Boukal, Petr

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Finanční analýza podniku
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá tématem finanční analýzy. Mým vybraným podnikem jsou Severočeské doly a.s. působící v odvětví těžby a dobývání. Produktem těžby je hnědé uhlí, které se prodává pro energetické účely a jako tepelný zdroj domácností. Cílem bylo zjistit, jaká je finanční situace podniku v období let 2012–2016. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí teoretické a praktické. V první z nich jsem popsal všechny použité metody a postupy pro získání výstupů finanční analýzy. Ve druhé části jsou tyto metody a postupy aplikovány na daný podnik. Kapitoly jsou doplněné grafy a tabulkami s mými výpočty, pro které jsem čerpal informace z veřejně dostupných zdrojů. V závěru práce shrnuji dosažené poznatky o podniku, srovnávám je s odvětvím a přidávám své vlastní hodnocení finanční situace tohoto podniku s návrhy pro zlepšení.
Klíčová slova: finanční analýza; bilanční pravidla; vertikální a horizontální analýza; poměrové ukazatele; přidaná ekonomická hodnota

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra strategie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Finanční analýza podniku
Překlad názvu: Financial analysis
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This bachelor thesis concerns the topic of the financial analysis. The analysed company I chose is North Bohemian Mines, Inc. which operates in extraction and mining industry. The product is a lignite sold for energy use and as a household heat source. The main goal was to find out the company´s financial situation from years 2012 – 2016. The thesis is divided in two parts – theoretical and practical. In the first one I described all those methods and procedures used to gain the financial analysis outputs. In the second part those methods and procedures are applied to the company. The single chapters are supplied with charts and tables of my own calculations which I drew information from public available sources for. By the end of this thesis I sum up the gained knowledge about the company I attach my own evaluation of the company´s financial situation with some improvement suggestions.
Klíčová slova: balance rules; financial analysis; vertical and horizontal analysis; economic value added; ratio indicators

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of strategy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 2. 2017
Datum podání práce: 19. 9. 2018
Datum obhajoby: 24.10.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce61553_xendm03.pdf [1,18 MB]
Veřejná příloha17651_xendm03.pdf [1,18 MB]
Oponentura57318_boukal.pdf [519,29 kB]
Hodnocení vedoucího61553_xstap29.pdf [390,10 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/61553/podrobnosti