Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Ekonomická a právní argumentace v soutěžně právních rozhodnutích

Autor práce: Hubková, Pavlína
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Boháček, Martin
Osoba oponující práci: Šmejkal, Václav; Petr, Michal

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ekonomická a právní argumentace v soutěžně právních rozhodnutích
Typ práce: Disertační práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Stanovení soutěžněprávních předpisů vychází z ekonomických myšlenek, a ekonomie jako vědecká disciplína je tedy pro soutěžní právo nevyhnutelným partnerem. Ekonomické poznatky přitom hrají důležitou roli i při výkladu soutěžněprávních norem. Nejvyšším arbitrem při výkladu evropského soutěžního práva je Soudní dvůr EU. Je proto stěžejní porozumět tomu, jak toto soudní těleso zachází s ekonomickými poznatky a jaké ekonomické argumenty používá při odůvodňování svých rozhodnutí. Za ekonomický argument přitom nemůžeme považovat pouze argument postavený na složitých výpočtech, statistických datech či teoretických modelech. Ekonomický argument v soutěžněprávním rozsudku je právním argumentem, který má ekonomický obsah vycházející z ekonomické kauzality mezi ekonomicky relevantními prvky jednání a následků pro společnost. Studium forem a kvality ekonomických argumentů použitých v soutěžněprávní judikatuře Soudního dvora EU nám může ukázat, jak práce Soudního dvora EU s ekonomickými argumenty ovlivňuje administrabilitu evropského soutěžního práva.
Klíčová slova: soutěžní právo; Soudní dvůr EU; judikatura; argumentace; ekonomický argument; administrabilita

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Obchodní a mezinárodní hospodářské právo
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra podnikového a evropského práva
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ekonomická a právní argumentace v soutěžně právních rozhodnutích
Překlad názvu: Economic and legal reasoning in competition law decisions
Typ práce: Doctoral thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Creation of competition rules is based on economic thoughts, and therefore economics as a scientific discipline is an unavoidable partner for competition law. At the same time, economic knowledge plays an important role in the interpretation of competition rules. The highest authority that interprets European competition law is the Court of Justice of the EU. It is thus vital to understand how this institution works with economic knowledge and what economic arguments it uses within reasoning of its decisions. An economic argument, however, is not only an argument based on complex calculations, statistical data or theoretical models. An economic argument included in a competition law judgment is a type of a legal argument with an economic content based on economic causality between economically relevant aspects of behaviour and consequences of such a behaviour for the society. Studying various forms and quality of economic arguments used in competition case-law of the Court of Justice of the EU could show us that the way how the CJEU works with economic arguments influences administrability of European competition law.
Klíčová slova: competition law; Court of Justice of the EU; reasoning; economic argument; case-law; administrability

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Obchodní a mezinárodní hospodářské právo
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Business and European Law
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 9. 2013
Datum podání práce: 14. 6. 2018
Datum obhajoby: 19.09.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce44045_xhubp11.pdf [1,48 MB]
Oponentura58348_Šmejkal.pdf [621,90 kB]
Oponentura58349_Petr.pdf [205,54 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/44045/podrobnosti