Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Podmínky povolení reorganizace a jeho důsledky

Autor práce: Valenta, Petr
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Hásová, Jiřina
Osoba oponující práci: Vomáčková, Hana; Smrčka, Luboš

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Podmínky povolení reorganizace a jeho důsledky
Typ práce: Disertační práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato práce se zabývá problematikou podmínek povolení reorganizace a důsledků spojených s tímto krokem, který je jedním ze způsobů řešení úpadku podnikatelů. Konkrétně je cílem této práce zkoumat nastavení podmínek povolení reorganizace a podrobně zhodnotit, zda jsou správně aplikovány v praxi.Podmínky povolení reorganizace nejsou insolvenčním zákonem nijak explicitně definovány a jsou uvedeny na různých místech insolvenčního zákona v obecných ustanoveních, i jednotlivých ustanoveních týkajících se reorganizace.V rámci zkoumaného tématu tedy autor nejprve zpracoval ucelený přehled podmínek povolení reorganizace a podrobně je rozebral. Následně autor zmapoval všechny případy, ve kterých bylo o reorganizaci požádáno, a vyhodnotil aplikaci podmínek povolení reorganizace v praxi.Při zkoumání daného tématu došel autor k závěru, že podmínky povolení reorganizace jsou insolvenčními soudy aplikovány vesměs správně. Zároveň autor identifikoval situace, které nejsou insolvenčním zákonem dostatečně vymezeny a muselo tak dojít k jejich výkladu judikaturou.Takto vymezené vybrané případy autor zobecnil a doporučil je aplikovat v rámci všech insolvenčních řízení. Ve vybraných případech pak autor doporučil i jejich zapracování do textu insolvenčního zákona v rámci možné další novelizace.
Klíčová slova: Úpadek; Insolvenční řízení; Řešení úpadku; Reorganizace; Přípustnost reorganizace; Povolení reorganizace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Obchodní a mezinárodní hospodářské právo
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra podnikového a evropského práva
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Podmínky povolení reorganizace a jeho důsledky
Překlad názvu: Preconditions of the reorganization approval and its consequences
Typ práce: Doctoral thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The thesis is focused on the preconditions of the reorganization approval and the consequences related to this step which is one of the methods of entrepreneurs’ insolvency resolution. Specifically, the aim of this work is to analyse the preconditions of the approval of the reorganization and thoroughly evaluate whether they are properly applied in practice.The preconditions of the reorganization approval are not explicitly defined in the Insolvency Act and are defined on different places of the Insolvency Law, both in the general provisions and within the specific rules of reorganization procedure. In the frame of the examined topic, the author first defined a comprehensive overview of the preconditions of the reorganization approval and closely analysed them. Furthermore, the author evaluated the application of these preconditions in practice by comprehensive research of all available decisions of the insolvency courts related to reorganizations. Based on the research followed by analyses the author concluded that the conditions for the authorization of reorganization are generally applied correctly by insolvency courts. At the same time, the author identified situations that were not sufficiently defined by the Insolvency Act and had to be interpreted by case-law. The author generalized such cases and recommended applying them in all insolvency proceedings. In particular cases the author recommended also to incorporate them into the next amendment of the Insolvency Act.
Klíčová slova: Insolvency Proceeding; Insolvency Resolution; Reorganization; Insolvency; Reorganization Permissibility; Reorganization Approval

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Obchodní a mezinárodní hospodářské právo
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Business and European Law
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 9. 2011
Datum podání práce: 28. 6. 2018
Datum obhajoby: 19.09.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce36596_xvalp20.pdf [1,36 MB]
Oponentura58350_vomackov.pdf [2,38 MB]
Oponentura58351_smrckal.pdf [577,57 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/36596/podrobnosti