Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Zásada předběžné opatrnosti v judikatuře Soudního dvora EU

Autor práce: Pivná, Tereza
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Grmelová, Nicole
Osoba oponující práci: Spisarová, Simona

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Zásada předběžné opatrnosti v judikatuře Soudního dvora EU
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato práce má za cíl čtenáře seznámit s konceptem zásady předběžné opatrnosti v pojetí práva Evropské Unie, konkrétně pak s jeho interpretací v rámci SDEU. Tento princip představí jak v rámci teoretické definice, legislativního ukotvení tak i v praktickém užití v judikatuře Soudního dvora EU. Nejdříve práce analyzuje pojem jako takový – vznik a první implementace do mezinárodních smluv a běžné praxe. Dále se zabývá jeho ukotvením v legislativě Evropské Unie. Nakonec rozebírá samotnou praxi – na vybraných typech řízení před SDEU poukazuje na praktické užití, respektive neužití, tohoto principu u konkrétních případů v tematicky různých problematikách.
Klíčová slova: SDEU; princip předběžné opatrnosti; prevence; právo EU

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra podnikového a evropského práva
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Zásada předběžné opatrnosti v judikatuře Soudního dvora EU
Překlad názvu: The precautionary principle in the case law of the European Court of Justice
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The objective of my thesis is to familiarize the reader with the concept of the precautionary principle in the European Union law, specifically its interpretation by ECJ. This principle will be presented both within the theoretical definition, legislative anchoring and practical use in the case-law of the Court of Justice of the EU. First, the thesis analyzes the concept as such - the origin and the first implementation into international treaties and common practice. It also deals with its bases in the legislation of the European Union. Finally, it analyzes the practice itself - through selected types of judicial proceedings before the ECJ, it shows the practical use of this principle in specific cases in thematically different areas.
Klíčová slova: ECJ; precuationary principle; prevention; EU law

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Business and European Law
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 9. 2017
Datum podání práce: 29. 6. 2018
Datum obhajoby: 24.10.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce62794_pivt00.pdf [1,72 MB]
Oponentura58367_spis01.pdf [64,05 kB]
Hodnocení vedoucího62794_grmelova.pdf [67,07 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/62794/podrobnosti