Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza nákladů a vývoje na trhu noční železniční dopravy v České a Slovenské republice po vstupu soukromých dopravců od roku 2014 do roku 2017

Autor práce: Čarek, Sebastián
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vostrovská, Zdenka
Osoba oponující práci: Zeman, Karel

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza nákladů a vývoje na trhu noční železniční dopravy v České a Slovenské republice po vstupu soukromých dopravců od roku 2014 do roku 2017
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato práce vznikla jako rozšíření významné studie Komise Evropského parlamentu pro dopravu a turismus (TRAN): „Passenger night trains in Europe: the end of the line?“, o vývoj na československém trhu, jež je v přímém rozporu s pesimistickými závěry studie. Zároveň práce měla za cíl odpovědět na nezodpovězenou otázku Ministerstva dopravy a výstavby SR, zda je možné provozovat dlouhodobě noční vlaky tvořené spacími vozy i bez dotací.Práce má mimořádný přínos pro další bádání v oblasti operačního managmentu a veřejného financování železniční dopravy, neboť přináší velmi těžce přístupná data o jednotlivých složkách nákladů. Na jejich základě je vytvořen univerzální model přímých nákladů na provoz lůžkových a lehátkových vagónů, který byl následně aplikován na soupravy společnosti Regiojet a.s. v relaci Praha-Košice. Práce dospívá k několika důležitým závěrům. Vstup konkurence vedl ke zvýšení kvality služeb a snížení cen na úroveň, jež vytlačila autobusovou dopravu z trhu. Masivní nárůst cestujících o 105 % mezi lety 2013 a 2016 prohloubil úspory z intenzity dopravy a snížil i náklady na provoz spacích vagónů. Model jednoznačně potvrzuje, že lze provozovat noční vlaky v relaci Praha-Košice na vlastní komerční riziko, avšak při současných cenách jsou pro Regiojet ziskové jen vagóny určené k sezení a lehátkové vozy, ty de facto dotují segment lůžkových vozů generující ztrátu. Průměrná cena lůžek se v bude muset zvýšit alespoň na udržitelných 775 Kč. Z výstupu modelu dále vyplývá, že doporučení studie TRAN podpořit nočních vlaky slevou na poplatku za dopravní cestu je v sítích SŽDC a ŽSR neefektivní a má zcela zanedbatelný dopad na provozní náklady. A v neposlední řadě vyšší utilizace vozového parku (prodloužení linek) nemusí mít vždy ekonomické opodstatnění, protože valná většina nákladů je variabilní, a tudíž vázána na počet ujetých vlakokilomterů.
Klíčová slova: noční vlaky; lůžkové a lehátkové vozy; závazek veřejné služby; provozní náklady; Regiojet; Praha-Košice

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza nákladů a vývoje na trhu noční železniční dopravy v České a Slovenské republice po vstupu soukromých dopravců od roku 2014 do roku 2017
Překlad názvu: Analysis of Costs and Market Development on the Passenger Night Train Market in the Czech and Slovak Republic after the Entrance of Private Operators from 2014 to 2017
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The thesis was drafted as a supplement to the important study of the European Parliament's Committee on Transport and Tourism (TRAN): “Passenger night trains in Europe: the end of the line? “. It focuses on recent developments within the passenger railway market in the Czech and Slovak Republic, which directly contradicts the pessimistic conclusions of the TRAN´s study. In addition, the thesis also answers an unanswered question of the Ministry of Transport and Construction of the Slovak Republic, whether is possible to operate night trains composed of couchettes and sleeping cars without subsidies. The thesis has an extraordinary added value to future research in the field of operational management and the financing of rail passenger services, as it provides not widely-available data of cost elements. On their basis, a universal model of direct operating costs of couchettes and sleeping cars was created and afterwards applied to Regiojet’s night train connection between Prague and Kosice. It concludes that the entry of competitors to the market led to an increase in service quality and a decrease in price to a level that drove the passenger transport by bus out of the market. A massive 105 % increase in ridership between 2013 and 2016 has deepened economics of density and thus decreased operating costs of rolling stock designed to night operation. The model confirms that night trains between Prague-Kosice could be unambiguously operated commercially. However, at current prices, only seating carriages and couchettes are generating profit, and de facto subsidising passengers carried by sleeping cars and so the average berth price must be raised to at least CZK 775. Furthermore, the output of the model indicates that the recommendation of TRAN’s study to support night trains by lower infrastructure charges would only have a negligible effect on the railway undertakings’ costs at SŽDC’s and ŽSR’s networks. Finally, a higher rolling stock utilisation (route extension) does not always have economic justification, as a majority of costs are variable, and therefore, bound to total vehicle-kilometres driven.
Klíčová slova: couchettes and sleeping cars; night trains; public service obligation; operational costs; Regiojet; Prague-Kosice

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 10. 2017
Datum podání práce: 4. 7. 2018
Datum obhajoby: 20.09.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce64031_xcars00.pdf [1,18 MB]
Oponentura58737_zemank.pdf [412,72 kB]
Hodnocení vedoucího64031_vosz01.pdf [404,51 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/64031/podrobnosti