Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Dopady digitálních technologií na lidské rozhodování v kontextu behaviorální ekonomie

Autor práce: Schödel, Michael
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Ševčík, Miroslav
Osoba oponující práci: Munzi, Tomáš

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Dopady digitálních technologií na lidské rozhodování v kontextu behaviorální ekonomie
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je analýza vybraných behaviorálních pojmů v aplikaci nadigitální technologie (nejen) se sociálním aspektem. Zkoumání je také podroben vliv na lidské rozhodování s případnými dopady na národohospodářské úrovni. Z dotazníkového šetření vyplynulo inklinování respondentů spíše k behaviorálnímu pohledu, potvrdil se určitý vliv tzv. kotvení a podstatnou roli při rozhodování také hrály emoce či individuální morální hodnoty. Středobodem se stávají osobní informace, jež jsou dnes platidlem i obchodním artiklem. Největší technologické firmy disponují díky globalizaci a internetu daty o miliardách lidí, což skýtá různé potenciální hrozby nejen bezpečnostního charakteru. Některé společnosti využívají v konkrétních případech síly výchozího nastavení (default effect) a upřednostňují tím své služby, což se nelíbí Evropské komisi a tak uložila rekordní pokuty v rámci antitrustových zákonů. Vyvstávají také najevo případy potenciálního ovlivňování voličů skrze sociální platformy v tak zásadních událostech, jako bylo referendum Velké Británie o vystoupení z EU či americké prezidentské volby. Jaký větší dopad a vliv by digitální technologie mohly ještě mít?
Klíčová slova: behaviorální ekonomie; digitální technologie; internet; sociální sítě; Pokémon Go

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Dopady digitálních technologií na lidské rozhodování v kontextu behaviorální ekonomie
Překlad názvu: The impact of digital technologies on human decision making in the context of behavioral economics
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this diploma thesis is to analyse selected behavioural in application to digitaltechnology (not only) with social aspect. Moreover examine the influence on humandecisions with potential impacts on national economy. The questionnaire survey showedthat the respondents were more to behavioural point of view. Some influence of theanchoring was confirmed, and important role for the decision-making process had alsoemotions or individual moral values. Personal information is becoming the centrepiece,which is contemporary currency as well as business article. The biggest technologycompanies have data about billions of people thanks to the globalization and internet,which comes in hand with various potential threats not only of a security reasons. Inspecific cases, companies set up default environment (default effect) which is in favourof their services. The European Commission conducts necessary steps to prevent theirbehaviour, thus imposes enormous fines through antitrust laws. There are also cases ofpotential influence on voters throughout the social platform in such major events as thereferendum about UK exit from EU or US presidential election. What greater impactcould digital technology have?
Klíčová slova: behavioral ecomomics; digital technology; internet; social networks; Pokémon Go

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 1. 2018
Datum podání práce: 20. 8. 2018
Datum obhajoby: 20.09.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce66469_xschm61.pdf [6,82 MB]
Oponentura58636_munt01.pdf [654,76 kB]
Hodnocení vedoucího66469_sevcik.pdf [401,89 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/66469/podrobnosti