Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza příčin fluktuace zaměstnanců ve výrobním podniku

Autor práce: Bičáková, Kateřina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Palíšková, Marcela
Osoba oponující práci: Koláčková, Jana

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza příčin fluktuace zaměstnanců ve výrobním podniku
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem diplomové práce je analýza příčin fluktuace zaměstnanců ve vybraném výrobním podniku. Na základě získaných informací a poznatků jsou identifikovány hlavní příčiny fluktuace. Přínos práce tedy spočívá jak v identifikaci hlavních příčin, tak zejména ve specifikaci konkrétních nápravných opatření, která by pomohla snížit aktuální míru fluktuacePrvní část této práce je teoretická a je zaměřena na dvě oblasti – fluktuace zaměstnanců a pracovní spokojenosti, která s mírou fluktuace velice úzce souvisí. Podkladem pro empirickou část je především analýza interních materiálů společnosti v podobě výstupních pohovorů se zaměstnanci. Dále je provedeno dotazníkové šetření ve spolupráci s náhodně vybranými stávajícími zaměstnanci společnosti. Dotazníkové šetření je zaměřeno na aktuální úroveň spokojenosti pracovníků. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o výrobní podnik a pracovníci výroby tedy značně převažují nad administrativními, bude empirická část zaměřena pouze na míru fluktuace pracovníků ve výrobě.
Klíčová slova: Lidské zdroje; Fluktuace zaměstnanců; Výrobní podnik

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra personalistiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza příčin fluktuace zaměstnanců ve výrobním podniku
Překlad názvu: The analysis of causes of the employee turnover in a production company
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The goal of this diploma thesis is to analyse the causes of the employee turnover in a selected production company. Main causes of employee turnover are identified on the basis of gained pieces of information and knowledge. The contribution of this thesis consists not only in identification of main causes of employee turnover, but also in suggestion of specific recommendations that can help to eliminate these causes.First part of this diploma thesis deals with theory and focus on two topics - employee turnover as well as on employee satisfaction, which is very closely related to the employee turnover rate. The basis for the empirical part are the analysis of the internal company materials, especially the exit interviews. The next phase consists of questionnaire in cooperation with randomly selected employees of the company. The questionnaire is focused on the current level of employee satisfaction. Because of the fact that we are talking about manufacturing company and there are much more production workers than administrative, the empirical part will be focused only on the turnover rate of the workers in production.
Klíčová slova: Human resources; Employee turnover; Manufacturing company

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Personnel Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 10. 2017
Datum podání práce: 23. 8. 2018
Datum obhajoby: 20.09.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce63569_xbick01.pdf [1,92 MB]
Oponentura58511_Koláčková.pdf [70,43 kB]
Hodnocení vedoucího63569_paliskm.pdf [381,04 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/63569/podrobnosti