Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Současná a budoucí rizika českého trhu práce

Autor práce: Tamchyna, Václav
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kotýnková, Magdalena
Osoba oponující práci: Prudká, Šárka

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Současná a budoucí rizika českého trhu práce
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce zkoumá současná i budoucí rizika českého pracovního trhu. Základním cílem je analyzovat postavení ohrožených skupin obyvatel spolu s faktory, které jsou klíčové z hlediska predikce rizik dopadajících na trh práce v rámci procesu digitalizace, automatizace a robotizace hospodářské činnosti. Díky úspěšnému plnění národních cílů zaměstnanosti strategie Evropa 2020 je vyvrácena hypotéza o nedostatečném zohledňování znevýhodněných skupin, naopak hypotéza zvyšování rizik dopadajících na trh práce vlivem digitalizace je částečně potvrzena. Digitalizace však na český pracovní trh přináší i pozitivní faktory – zejména rozšiřování nových forem pracovních úvazků a potenciál ve tvorbě nových pracovních míst. Dalším záměrem práce je zároveň poskytování možných opatření a doporučení, která ideálně povedou ke zmírnění dopadů zmiňovaných rizik.
Klíčová slova: nezaměstnanost; průmysl 4.0; ohrožené skupiny; automatizace; trh práce; rizika ; digitalizace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Současná a budoucí rizika českého trhu práce
Překlad názvu: The current and future risks of the Czech labor market
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The diploma thesis examines the present and future risks of the Czech labor market. The main objective is to analyze the position of vulnerable population groups along with the key factors in predicting labor market risks as part of the process of digitization, automation and robotization of economic activity. Due to the successful fulfillment of the national employment targets of the Europe 2020 Strategy, the hypothesis of insufficient consideration of disadvantaged groups is refuted, on the contrary, the hypothesis of increasing risks to the labor market due to digitization is partially confirmed. However, digitization also poses positive factors on the Czech labor market - especially the expansion of new forms of work and the potential for job creation. Another aim of the work is to provide possible measures and recommendations that ideally lead to the mitigation of the impacts of the mentioned risks.
Klíčová slova: risks; unemployment; digitization; labor market; vulnerable groups; automation; Industry 4.0

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 12. 2016
Datum podání práce: 14. 9. 2018
Datum obhajoby: 19.09.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce59999_xtamv00.pdf [1,69 MB]
Oponentura58807_prus01.pdf [591,47 kB]
Hodnocení vedoucího59999_kotynkov.pdf [410,29 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/59999/podrobnosti