Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Determinanty běžného účtu platební bilance: analýza zemí V4

Autor práce: Pivoňka, Tomáš
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Pošta, Vít
Osoba oponující práci: -

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Determinanty běžného účtu platební bilance: analýza zemí V4
Typ práce: Disertační práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Běžný účet platební bilance je jedním ze stěžejních ukazatelů zaznamenávajících externí stabilitu ekonomiky. Na vzorku 5 zemí je provedena ekonometrická analýza testující vztahy vybraných proměnných s větším důrazem na reálný efektivní kurz jako proxy proměnnou obchodovatelných cen a úrokové míry. Konkrétně se jedná o země Visegradského uskupení (V4) spolu s Rakouskem. Rakousko je přidáno jako reprezentant vyspělejší západní ekonomiky. Vztahy mezi proměnnými byly testovány pomocí VAR modelu, regresní analýzy za každou zemi zvlášť, panelové regrese a GMM regrese. Vztah běžného účtu a úrokové míry je v zemích Visegradského uskupení spíše záporný. V případě Rakouska byl naopak zjištěn pozitivní vztah těchto dvou proměnných. REER ovlivňuje běžný účet spíše negativně, i když výsledky nebyly zcela jednoznačné.
Klíčová slova: Běžný účet; GMM regrese; REER; úroková míra; VAR model

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomické teorie/Ekonomie
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra mikroekonomie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Determinanty běžného účtu platební bilance: analýza zemí V4
Překlad názvu: Current account determinants: V4 countries analysis
Typ práce: Doctoral thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Current account as a part of the balance of payments is a very important index which can carry the information about the external stability of the economy. Presented econometrical analysis applied on a 5 countries sample, namely Visegrad group (V4) and Austria, shows results of tested relationship between chosen variables and current account. The greatest emphasis is placed on the impact of real effective exchange rate (REER) and interest rate. The analysis is performed using many econometric techniques. VAR model, Ordinary least squares, panel and GMM regression are used to capture the relationship between the chosen variables. The relationship between current account and interest rate is negative in case of Visegrad group countries. The opposite results were detected in Austria. REER affects current account negatively, but the results of tests were not clear.
Klíčová slova: Current account; REER; Interest rate; VAR model; GMM regression

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomické teorie/Ekonomie
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Microeconomics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 10. 2014
Datum podání práce: 19. 9. 2018
Datum obhajoby: 2018
Výsledek obhajoby: -

Soubory ke stažení

Hlavní práceSoubor bude zveřejněn po obhajobě

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.