Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza dopravní infrastruktury Hradce Králové

Autor práce: Češpivová, Andrea
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Mervart, Michal
Osoba oponující práci: Červinská, Veronika

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza dopravní infrastruktury Hradce Králové
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je provést analýzu dopravní infrastruktury města Hradce Králové, poukázat na problémová místa a navrhnout jejich řešení. První část se teoreticky zabývá infrastrukturou železniční, silniční, leteckou, vodní a cyklistickou. Je zde nastíněna i situace z pohledu České republiky. V praktické části je již představeno město jako takové včetně konkrétních případů dopravní infrastruktury zahrnující i síť městské hromadné dopravy. Následně je na základě poznatků provedena analýza SWOT a vyhodnocena data z dotazníkového šetření. V souladu se získanými daty jsou v závěru práce autorkou navrhnuta konkrétní řešení ke zlepšení stávajícího stavu dopravní infrastruktury Hradce Králové.
Klíčová slova: dopravní infrastruktura; doprava; Hradec Králové; SWOT analýza; městská hromadná doprava

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra logistiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza dopravní infrastruktury Hradce Králové
Překlad názvu: Analysis of transport infrastructure in Hradec Králové
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this Master´s Thesis is to analyse the transport infrastructure of Hradec Kralové city, point out the problematic issues and propose their solution. First part is dedicated to the theory of railway, road, air, water and cycling infrastructure. It also mentions the situation from the perspective of Czech Republic. The practical part introduces the city itself with particular transport infrastructure cases including the public transportation network. Subsequently, the SWOT analysis is carried out based on the findings plus the data from the survey are evaluated. In conformity with the obtained data, the author proposes particular solutions to improve the current situation of the transport infrastructure of Hradec Králové at the end of the thesis.
Klíčová slova: public transport; Hradec Králové; transport; transport infrastructure; SWOT analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Logistics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 12. 2017
Datum podání práce: 25. 9. 2018
Datum obhajoby: 27.11.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce64114_cesa01.pdf [3,17 MB]
Oponentura58907_xcerv901.pdf [163,22 kB]
Hodnocení vedoucího64114_mervart.pdf [332,45 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/64114/podrobnosti