Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Společenská odpovědnost firmy 02 Czech Republic

Autor práce: Malá, Lucie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Khelerová, Vladimíra
Osoba oponující práci: Vojtíšek, Zdeněk

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Společenská odpovědnost firmy 02 Czech Republic
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Koncept společenské odpovědnosti firem neslouží pouze k naplnění marketingových cílů společnosti, jak si některé firmy myslí, ale za poslední roky se stala velmi důležitou součástí strategie firmy. Tato diplomová práce se věnuje společenské odpovědnosti ve společnosti O2 Czech Republic, a. s. Hlavním cílem této diplomové práce je analyzovat aktuální stav společensky odpovědných aktivit společnosti O2 Czech Republic. Mezi vedlejší cíle této práce patří ověření vnímání strategie společenské odpovědnosti studentů a absolventů vysokých škol prostřednictvím dotazníkového šetření a porovnání společensky odpovědných aktivit společnosti O2 s aktivitami konkurentů na českém trhu. Pro psaní této diplomové práce byly využity následující metody vypracování: analýza, srovnávání a empirické šetření. Hlavními zdroji pro tuto diplomovou práci byly odborná literatura o společenské odpovědnosti firem, vlastní dotazníkové šetření a oficiální webové stránky společnosti O2 Czech Republic, na kterých je velmi kvalitně zpracován koncept společenské odpovědnosti této společnosti.
Klíčová slova: Telekomunikace; O2 Czech Republic; Společenská odpovědnost

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Společenská odpovědnost firmy 02 Czech Republic
Překlad názvu: Corporate Social Responsibility of the company O2 Czech Republic
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The main goal of the concept of corporate social responsibility is not only to meet the company's marketing goals, as some companies thinks, but recently the CSR has become a very important part of the company's strategy. This Master´s thesis deals with corporate social responsibility in the company O2 Czech Republic, a. s. The main aim of this Master´s thesis is to analyze the current status of CSR activities in the company O2 Czech Republic. The secondary objectives of this thesis include verifying the perception of the CSR strategy of students and university graduates through a questionnaire survey, and comparison of O2's CSR activities with the activities of their competitors on the Czech market. The following methods were used for writing this thesis: analysis, comparison, and questionnaire survey. The main sources for this Master´s thesis were the specialised literature about CSR, the questionnaire survey and the official website of the company O2 Czech Republic, where the concept of their CSR is well described.
Klíčová slova: Telecommunications; O2 Czech Republic; Corporate Social Responsibility

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 12. 2016
Datum podání práce: 30. 11. 2018
Datum obhajoby: 16.01.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce60011_xcedl01.pdf [1,11 MB]
Oponentura59991_Vojtíšek.pdf [61,34 kB]
Hodnocení vedoucího60011_kheler.pdf [61,15 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/60011/podrobnosti