Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Vstup české firmy na čínský trh

Autor práce: Rakowská, Petra
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Khelerová, Vladimíra
Osoba oponující práci: Vojtíšek, Zdeněk

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vstup české firmy na čínský trh
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá vstupem české společnosti, konkrétně firmy Opavia - LU, s.r.o., na čínský trh. Cílem této práce je vypracovat podnikatelský plán a navrhnout jednotlivé kroky směřující k penetraci čínského trhu cukrovinek, jakožto i vhodnou strategii v rámci marketingového mixu. Strategie je navržena na základě získaných teoretických poznatků, které jsou obsahem zejména teoretické části této práce. Diplomová práce je členěna do tří kapitol. První kapitola je věnována základním poznatkům o vybrané zemi - její ekonomické a politické situaci, kultuře a demografii, geografickým aspektům, zapojení do mezinárodního obchodu a podnikatelskému prostředí. Druhá kapitola obsahuje základní teoretické informace o možných důvodech a formách podnikání, strategickém plánování včetně analýz vnitřního a vnějšího prostředí a vlivu kultury na obchodní spolupráci. Poslední kapitola seznamuje čtenáře s vybranou společností a jejím produktovým portfolime. Také obsahuje samotný podnikatelský plán, tedy návrh dílčích kroků a vhodné strategie penetrace čínského trhu sušenek společností Opavia, přičemž zvoleným sortimentem pro expanzi jsou tradiční lázeňské oplatky Kolonáda.
Klíčová slova: podnikatelský záměr; Čína; Opavia; marketingová strategie; expanze

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vstup české firmy na čínský trh
Překlad názvu: Czech company's entry into the chinese market
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This diploma thesis deals with the entry of the Czech company, namely Opavia - LU, s.r.o., into the Chinese market. The aim of this paper is to develop a business plan and to propose individual steps towards the penetration of the Chinese confectionery market as well as an appropriate strategy within the marketing mix. The strategy is designed on the basis of acquired theoretical knowledge, which is contained in the theoretical part of this thesis. The diploma thesis is divided into three chapters. The first one is devoted to basic knowledge about the selected country - its economic and political situation, culture and demography, geographic aspects, involvement in international trade and its business environment. The second chapter contains basic theoretical information about possible reasons and forms of doing business, strategic planning including analyses of internal and external environment and the impact of culture on business cooperation. The last chapter acquaints the readers with the selected company and its product portfolio. It also contains the business plan itself, which is a proposal of partial steps and a suitable strategy for the Chinese biscuit market penetration by the Opavia company. The product portfolio selected for expansion is the traditional spa wafers Kolonáda.
Klíčová slova: China; marketing strategy; business plan; expansion; Opavia

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 2. 2018
Datum podání práce: 6. 12. 2018
Datum obhajoby: 16.01.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce64865_xrakp03.pdf [1,31 MB]
Oponentura60030_Vojtíšek.pdf [61,60 kB]
Hodnocení vedoucího64865_kheler.pdf [62,87 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/64865/podrobnosti