Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Přizpůsobení naučných stezek a cyklostezek rodinám s dětmi v Mikroregionu Ladův kraj.

Autor práce: Nechybová, Helena
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Petrů, Zdenka
Osoba oponující práci: Kolorosová, Jana

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Přizpůsobení naučných stezek a cyklostezek rodinám s dětmi v Mikroregionu Ladův kraj.
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Práce pojednává o zhodnocení situace ohledně naučných stezek a cyklostezek v Mikroregionu Ladův kraj vzhledem ke specifickým potřebám rodin s dětmi. Na základě analýzy současného stavu prováděné pomocí dotazníkového šetření, doplněné o vlastní pozorování autorky a SWOT analýzu jsou navržena doporučení pro nápravu zjištěných nedostatků nebo zlepšení stávajících podmínek.Sběr dat prostřednictvím dotazníkového průzkumu byl uskutečněn na dvou turistických pochodech na jaře 2018. Výstupy z prvního šetření částečně byla vyvrácena výzkumná otázka, a to ohledně neuspokojivého stavu cest a jejich povrchové úpravy. Z druhého šetření vyplynulo, že po stránce bezpečnosti nejsou naučné stezky a cyklostezky plně vyhovující, došlo tedy k částečnému potvrzení výzkumné otázky.Komplexnější zhodnocení poskytla SWOT analýza, v rámci níž se posuzovalo, jak jsou místní naučné stezky a cyklostezky způsobilé pro pohyb dětí jak z hlediska stavu cest, tak vybavenosti doplňkovou infrastrukturou a nabídkou služeb.Následně vznikla řada opatření, která mohou přispět k tomu, aby se Mikroregion Ladův kraj stal vyhledávanou destinací rodinami s dětmi a zároveň byl bezpečným prostředím vhodným pro aktivní trávení jejich volného času.
Klíčová slova: cyklostezky; rodiny s dětmi; Mikroregion Ladův kraj; naučné stezky

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra cestovního ruchu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Přizpůsobení naučných stezek a cyklostezek rodinám s dětmi v Mikroregionu Ladův kraj.
Překlad názvu: Adaptation of Nature Trails and Cycle Trails to Families in Micro Region of Josef Lada.
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis deals with an evaluation of the situation concerning the nature trails and cycle trails in the Micro Region of Josef Lada in consideration the specific needs of families. On the basis of an analysis of current situation conducted by means of a questionnaire survey supplemented by the author's own observation and the SWOT analysis, there are recommendations proposed to remedy identified deficiencies or to improve current conditions.Data collection through a questionnaire survey was conducted on two tourist trips in the spring of 2018. The outcomes of the first survey partially rebuted the research question about the unsatisfactory state of the roads and their surface treatment. The second survey showed that, from a point of view of safety, the nature trails and cycle trail were not satisfactory so there was a partial confirmation of the research question.A more comprehensive assessment was provided by the SWOT analysis, which assessed how local nature trails and cycle paths are suitable for children's movement, both in terms of road conditions and facilities with complementary infrastructure and service offer.Subsequently, a number of measures have emerged and it can contribute to make the Microregion of Josef Lada a favoured destination for families and at the same time to provide them suitable conditions for free time activities.
Klíčová slova: Micro Region of Josef Lada; Nature trails; Cycle trails; Families

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Tourism
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 5. 2017
Datum podání práce: 6. 12. 2018
Datum obhajoby: 17.01.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce62039_xnech00.pdf [2,28 MB]
Veřejná příloha17879_xnech00.pdf [246,12 kB]
Veřejná příloha17880_xnech00.pdf [201,36 kB]
Veřejná příloha17881_xnech00.pdf [12,00 MB]
Oponentura59810_Kolorosová.pdf [60,77 kB]
Hodnocení vedoucího62039_petru.pdf [63,35 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/62039/podrobnosti