Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Generační rozdíly jako významný faktor řízení lidských zdrojů v podnicích cestovního ruchu

Autor práce: Cetlová, Alžběta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Žufan, Jan
Osoba oponující práci: Kalábová, Markéta

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Generační rozdíly jako významný faktor řízení lidských zdrojů v podnicích cestovního ruchu
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá střetem rozdílných generací v pracovním prostředí. Každá generace vykazuje své charakteristické znaky a vlastnosti, které mohou být v mnoha případech odlišné s generacemi jinými. Všechny tyto rozdíly do značné míry ovlivňují způsob, jakým organizace nabírají zaměstnance, formují týmy, přistupují k motivaci a vedení zaměstnanců. Na mnoha pracovištích pracuje současně pět různých generací. Důvody, které tuto situaci zapříčinily, jsou neustále se zvyšující věk odchodu do důchodu a delší očekávaná délka života. Tato diplomová práce se nejvíce soustředí na představitele generace X, Y a Z, kteří mají na současném trhu práce největší zastoupení. Cílem práce je vyzkoumat, zdali teoretické poznatky a charakteristiky v teoretické části této práce korespondují s realitou v podnicích cestovního ruchu.
Klíčová slova: generační rozdíly; pracovní prostředí; generace X; generace Y; generace Z; trh práce; age management; kompetenční modely

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra cestovního ruchu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Generační rozdíly jako významný faktor řízení lidských zdrojů v podnicích cestovního ruchu
Překlad názvu: Generation gap as a major factor of the human resources management in the tourism industry
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The diploma thesis deals with the intersection of different generations in the working environment. Every generation has its own characteristics and features, which in many cases can be different from other generations. All these differences largely influence the way organizations hire employees, create teams and also their attitude towards motivation and staff management. It is not rare that five different generations work at one workplace at the same time. The reasons for this situation are the growing retirement age and the longer life expectancy. This diploma thesis focuses most on the representatives of generations X, Y and Z, who have the largest proportional representation in the current labour market. The aim of this thesis is to investigate whether the theoretical knowledge and characteristics in the theoretical part of this work correspond to the current state at the workplaces of tourism industry.
Klíčová slova: generation gap; working environment; generation X; generation Y; generation Z; labour market; age management; competency models

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Tourism
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 9. 2017
Datum podání práce: 7. 12. 2018
Datum obhajoby: 17.01.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce62786_ceta00.pdf [1,04 MB]
Veřejná příloha17889_ceta00.pdf [694,13 kB]
Oponentura59804_xkalm21.pdf [66,14 kB]
Hodnocení vedoucího62786_zufj00.pdf [63,81 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/62786/podrobnosti