Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Marketingová analýza vybraných divadel pro děti

Autor práce: Burdová, Eliška
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Černá, Jitka
Osoba oponující práci: Zichová, Petra

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Marketingová analýza vybraných divadel pro děti
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá analýzou a zhodnocením marketingových přístupů a strategií vybraných divadel pro děti – divadla Minor, Divadla DRAK, Naivního divadla Liberec a Divadla Polárka. Cílem práce je popsat marketingová specifika divadel určených pro segment dětského diváka. Teoretická část se zabývá termíny marketingu umění, marketing managementu spolu s marketingovou strategií a marketingovým mixem. Praktická část obsahuje data získaná semi-strukturovanými rozhovory se zaměstnanci divadel. Z těchto dat je vytvořena situační analýza a SWOT analýza. Dále je vytvořena konkurenční analýza k jednotlivým divadlům a Porterova analýza pro celé odvětví dětských divadel. Na základě těchto analýz jsou divadla porovnána a jsou navrhnuta marketingová doporučení.
Klíčová slova: divadlo pro děti; marketing umění; marketingová analýza

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra marketingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Marketingová analýza vybraných divadel pro děti
Překlad názvu: Marketing analysis of selected theaters for children
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The thesis analyzes and evaluates marketing approaches and strategies of selected theatres for children - Divadlo Minor, Divadlo Drak, Naivní divadlo Liberec and Divadlo Polárka. The goal of this thesis is to describe particular marketing specifics of theatres aiming at child audiences. The theoretical part describes the terminology of arts marketing, marketing management along with marketing strategy, and the marketing mix. The practical part of the thesis contains data gathered using semi-structured interviews with the theatres’ employees. The situational analysis and the SWOT analysis are created using these data. Furthermore, the thesis contains a competitive analysis of each one of the theatres and the Porter analysis for the whole segment of theatre for children. Based on these analyses, the theatres are then compared to each other. The thesis then proposes particular marketing recommendations.
Klíčová slova: arts marketing; Theatre for children; marketing analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 11. 2017
Datum podání práce: 9. 12. 2018
Datum obhajoby: 16.01.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce64059_bure02.pdf [1,42 MB]
Oponentura59287_zicp00.pdf [433,64 kB]
Hodnocení vedoucího64059_cernaj.pdf [324,17 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/64059/podrobnosti