Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza trhu práce ve vybraných odvětvích a krajích v letech 2017 - 2018

Autor práce: Mlejnkova, Martina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Rotschedl, Jiří
Osoba oponující práci: Kotýnková, Magdalena

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza trhu práce ve vybraných odvětvích a krajích v letech 2017 - 2018
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu trhu práce ve vybraných krajích a odvětvích v letech 2017–2018. Zkoumá strukturální nezaměstnanost v České republice.Teoretická část se zabývá nezaměstnaností z pohledu vybraných ekonomických škol. Vychází především z neoklasického paradigmatu. Dále je nastíněn historický ekonomický vývoj v ČR, který opodstatňuje současnou situaci na trhu práce.Praktická část práce je věnována analýze strukturální nezaměstnanosti a hledání dominantního a nedominantního odvětví a kraje. Současně s tím jsou zde dvě analýzy, které zkoumají naplňování potenciální poptávky po zaměstnancích a počet uchazečů o práci na jedno volné pracovní místo. Tyto tři analýzy tak dávají komplexní vypovídající hodnotu o stavu jednotlivých krajů a odvětví z hlediska zaměstnanosti. Poslední kapitola je pak zaměřena na hodnocení extrémů jednotlivých analýz.
Klíčová slova: trh práce; nezaměstnanost; zaměstnanost

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza trhu práce ve vybraných odvětvích a krajích v letech 2017 - 2018
Překlad názvu: Analysis of labour market in selected regions and sectors during the years 2017 - 2018
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This bachelor thesis is concerned with an analysis of labour market in selected regions and sectors during the years 2017 - 2018. The thesis examines structural unemployment in the Czech Republic. Theoretical part deals with unemployment in terms of different economic doctrines. It is mainly based on the neoclassical paradigm. Furthermore, the history of economic development of the Czech Republic is outlined to explain the current situation on the labour market. Practical part is devoted to an analysis of structural unemployment and a search for dominant and non-dominant regions and sectors. Two consecutive analyses are concurrently presented, which investigate meeting of potential demand for employees and the number of jobseekers per vacancy. Thus, these three analyses provide for a full and relevant picture of the state of individual regions and sectors in terms of employment. The last chapter elaborates the extremes of particular analysis.
Klíčová slova: Labour market; employment; unemployment

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 10. 2018
Datum podání práce: 17. 12. 2018
Datum obhajoby: 05.02.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce67331_mlem00.pdf [1,34 MB]
Oponentura59747_kotynkov.pdf [570,70 kB]
Hodnocení vedoucího67331_xrotj900.pdf [305,15 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/67331/podrobnosti