Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Vývoj relací mezi minimálními příjmovými veličinami a mzdovou úrovní: ČR, období 1993 - 2016

Autor práce: Červenka, Petr
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kotýnková, Magdalena
Osoba oponující práci: Rotschedl, Jiří

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vývoj relací mezi minimálními příjmovými veličinami a mzdovou úrovní: ČR, období 1993 - 2016
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: 1.V České republice je téma minimálních příjmových veličin velmi diskutované. Politické strany ho používají převážně jako nástroj pro získání volebních hlasů. Cílem diplomové práce bude analýza vývoje minimálních příjmových veličin v relaci ke mzdové úrovni. Výzkum bude zaměřena na vzájemné vztahy mezi minimální mzdou, životním minimem, a existenčním minimem v relaci k průměrné, popřípadě mediánové, mzdě.2.V teoretické části nejprve rozeberu jednotlivé složky minimálních příjmových veličin, a vysvětlím jejich výhody i nevýhody pro společnost. Teoreticky rozeberu situaci v ostatních evropských zemích. Zaměřím se na ztrátu motivace k práci spojenou s možnou nezaměstnaností, čemuž by měla předcházet ekonomicko-kriteriální funkce minimální mzdy.3.V praktické části provedu porovnání vývojů všech již zmíněných hodnot pro Českou republiku, Slovenkou republiku a Německo. Analýzu statistických dat použiji ze stránek Ministerstva práce a sociálních věcí a Českého statistického úřadu. Pro zahraničí použiji veřejně dostupná data z vládních stránek, stejně jako v případě České republiky. Součástí praktické části bude také analýza vzájemného vlivu změn příjmových veličin a míry nezaměstnanosti.4.Data budou zpracována za Českou republiku od jejího vzniku, tedy od roku 1993. Využiji srovnání s přední ekonomikou na evropském trhu, s Německem. Další porovnání přidám se zemí, která začínala v roce 1993 ze stejného výchozího bodu, Slovenskou republiku.
Klíčová slova: analýza vzájemných relací; minimální mzda; minimální příjmové veličiny; průměrná mzda; nezaměstnanost

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vývoj relací mezi minimálními příjmovými veličinami a mzdovou úrovní: ČR, období 1993 - 2016
Překlad názvu: A development of relationships between minimum income variables and the wage level: the Czech Republic, period 1993 - 2018
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: 1.In the Czech Republic is the theme of minimum income variables very discussed topic. Political parties use it mainly as a tool for obtaining votes. The aim of the diploma thesis is to analyze the evolution of minimum income variables in relation to the wage level. The research will focus on the interrelationship between minimum wage, subsistence minimum and existence minimum in relation to average or possibly medical wages.2.In the theoretical part first separate the components of the minimum income variables and explain their advantages and disadvantages. In theory I will discuss the situation in other European countries. Let us focus on the loss of motivation to work in connection with possible unemployment, which should precede the economically critical functions of the minimum wage.3.In the practical part, the evolution of all the above values was compared with the Czech Republic, the Slovakia and Germany. The analysis of the statistical data will be used on the website of the Ministry of Labor and Social Affairs and the Czech Statistical Office. For foreign countries, they will use publicly available data from government sites, as in the case of the Czech Republic. Part of the practical part will also be an analysis of the mutual influence of changes in income variables and the unemployment rate.4.The data will be processed for the Czech Republic since the establishing, since 1993. I use the comparison with the leading economy in the European market, with Germany. Another comparison will be added to a country that started in 1993 from the same starting point in Slovakia.
Klíčová slova: minimum income variables; minimum wage; average wage; unemployment; analysis of mutual elations

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 5. 2017
Datum podání práce: 17. 12. 2018
Datum obhajoby: 05.02.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce62261_xcerp33.pdf [2,00 MB]
Oponentura59730_xrotj900.pdf [305,67 kB]
Hodnocení vedoucího62261_kotynkov.pdf [591,04 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/62261/podrobnosti