Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Komparace výše příjmu vysokoškolsky vzdělaných jedinců v Praze a v Olomouckém kraji v roce 2017

Autor práce: Hýblová, Markéta
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Tománková, Martina
Osoba oponující práci: Bednář, Milan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Komparace výše příjmu vysokoškolsky vzdělaných jedinců v Praze a v Olomouckém kraji v roce 2017
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato práce porovnává měsíční příjmy vysokoškolsky vzdělaných jedinců v Olomouckém kraji a v Praze. Jako prostředek sběru dat byl zvolen online dotazník. Dále byla data získána ze statistických šetření prováděných Českým statistickým úřadem a Ministerstvem práce a sociálních věcí. Data o příjmech jedinců jsou rozdělena podle platových a mzdových sfér do mediánů a průměrů, dále dle pohlaví a vzdělání. Vlastní dotazníkové šetření bylo vyplněno online 328 respondenty. Pro finální analýzu jsou použity odpovědi 197 respondentů z Prahy a 120 z Olomouckého kraje. Výsledná data ukazují, že průměrný měsíční příjem na všech úrovních vysokoškolského vzdělání je vyšší v Praze než v Olomouckém kraji. Tento rozdíl ve prospěch Prahy přetrvává i po odečtení nákladů na bydlení v obou krajích. Zahrnuty jsou rovněž kapitoly o nezaměstnanosti vysokoškolsky vzdělaných jedinců v jednotlivých krajích a nákladech na bydlení, jež jsou v Praze vyšší a domácnosti na ně vydají ze svého příjmu vyšší procento než domácnosti v Olomouckém kraji. Kromě rozdílu mezi kraji byl zkoumán v rámci každého kraje také rozdíl mezi úrovněmi vzdělání i pohlavími, nabídka zaměstnaneckých benefitů v krajích nebo subjektivní spokojenost jedinců s pracovním příjmem. Tato data tvoří přidanou hodnotu práce, protože instituce jako MPSV nebo ČSÚ je nezpracovávají.
Klíčová slova: Mzdy; kraje; vzdělání

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Komparace výše příjmu vysokoškolsky vzdělaných jedinců v Praze a v Olomouckém kraji v roce 2017
Překlad názvu: Comparison of the levels of income of university educated individuals in the Olomouc region and Prague in 2017
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis compares the monthly income of university educated individuals in Prague and the Olomouc region. An online questionnaire was chosen as a means of collecting the data. Further data was collected from statistical surveys carried out by the Czech Statistical Office and Ministry of Labour and Social Affairs. The income data is divided according to the state or private employees, as well as according to the gender and the level of education. The online questionnaire is based on a survey conducted among 328 respondents. Data from 197 respondents from Prague and data from 120 respondents from the Olomouc region is used for the final analysis. Apart from the differences between the two regions, this work also investigates the differences in each individual region based on the level of education and gender. The results of the study show, that the average monthly income on all levels of university education is higher in Prague. This difference is apparent even after subtracting the living costs in both regions. We also study the unemployment rate of people with a university degree in the respective regions and their living costs which are higher in Prague and the households spend a higher percentage of their income to cover these costs than the households in the Olomouc region. Besides the differences between regions, this work also investigates differences based on gender and level of education, as well as employee benefits and the satisfaction with income. This data constitute an added value of the thesis, since institutions such as Czech Statistical Office and Ministry of Labour and Social Affairs do not consider them.
Klíčová slova: education; income; regions

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 10. 2017
Datum podání práce: 10. 5. 2019
Datum obhajoby: 25.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce63443_hybm00.pdf [1,87 MB]
Oponentura59734_xbedm15.pdf [246,67 kB]
Hodnocení vedoucího63443_xtomm50.pdf [263,16 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/63443/podrobnosti