Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Vybrané problémy v oblasti daně z přidané hodnoty a jejich účetní souvislosti

Autor práce: Mandovec, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Müllerová, Libuše
Osoba oponující práci: Šindelář, Michal

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vybrané problémy v oblasti daně z přidané hodnoty a jejich účetní souvislosti
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá vybranými problémy v oblasti daně z přidané hodnoty a jejich účetními souvislostmi. První část práce se zabývá právní úpravou DPH a jsou zde nastíněny oba principy fungování DPH, které se v současnosti používají. Nechybí ani účetní zobrazení DPH a vysvětlení základních pojmů v DPH, jejichž znalost je využita v druhé části práce. Druhá část práce je již věnována vybraným problémům v DPH. Nejdříve je pojednáno o daňových únicích v DPH, včetně vysvětlení fungování kolotočových podvodů. Následně je vysvětleno využití mechanismu reverse charge u intrakomunitárních a u tuzemských plnění. Další kapitola obsahuje institut nespolehlivého plátce a jsou zde taktéž popsány kontroverzní zajišťovací příkazy. Poslední dvě kapitoly se zabývají novými nástroji v boji s daňovými úniky v DPH, kontrolním hlášením a elektronickou evidencí tržeb.
Klíčová slova: DPH; daňový únik; reverse charge; nespolehlivý plátce; kontrolní hlášení; elektronická evidence tržeb

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vybrané problémy v oblasti daně z přidané hodnoty a jejich účetní souvislosti
Překlad názvu: Selected issues in the area of value added tax and their accounting context
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This diploma thesis deals with selected issues in the area of value added tax and their accounting context. The first part of the thesis deals with the legal regulation of VAT and outlines both principles of VAT functioning, which are currently used. There is also an accounting display of VAT and an explanation of the basic terms of VAT, whose knowledge is used in the second part of the thesis. The second part is devoted to selected problems in VAT. First, it deals with tax evasion in VAT, including an explanation of the carousel frauds functioning. Subsequently, the use of the reverse charge mechanism for intra-community and domestic transactions is explained. The next chapter contains the unreliable payer institute and controversial security orders are also described here. The last two chapters deal with new tools in the fight against tax evasion in VAT, control reports and electronic sales registration.
Klíčová slova: VAT; tax evasion; reverse charge; unreliable payer; control reports; electronic sales registration

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 9. 2018
Datum podání práce: 2. 1. 2019
Datum obhajoby: 05.02.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce66732_xmanm18.pdf [1,37 MB]
Oponentura59665_xsinm00.pdf [93,01 kB]
Hodnocení vedoucího66732_muller.pdf [220,99 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/66732/podrobnosti