Eroze základů daně a přesouvání zisků firem

Autor práce: Kovář, Dominik
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vítek, Leoš
Osoba oponující práci: Tepperová, Jana

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Eroze základů daně a přesouvání zisků firem
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce má za cíl analyzovat možné způsoby eroze základu daně a přesouvaní zisků. Na základě zjištění vytvořit modelovou strukturu spojených společností a demonstrovat na praktickém příkladů, jakým způsobem je možné získat daňovou výhodu. V úvodu diplomové práce jsou popsány přímé zahraniční investice do České republiky a vyplacené důchody z těchto investic do jednotlivých států. Na základě těchto dat je vybrán stát, v kterém by mohla být potenciální daňová výhoda. V další části této práce je popsáno podnikatelské a daňové prostředí daného státu s důrazem na identifikaci daňových výhod plynoucí ze zahraničních investic rezidentů. Zároveň jsou testovány přímé zahraniční investice do tohoto státu a vyplacené související důchody. Na základě výnosnosti investic je určen stát, v kterém se nachází skutečný majitel. Na závěr je vyhodnoceno, zda je možné přes strukturu spojených společností přesouvat zisk mezi společnosti v různých státech a získat daňovou výhodu při výplatě skutečnému majiteli.
Klíčová slova: Netherlands; Tax Haven; BEPS

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra veřejných financí
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Eroze základů daně a přesouvání zisků firem
Překlad názvu: Base erasing and profit shifting of the companies
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of the diploma thesis is to analyze possible ways of erosion of tax base and profit shifting. Based on the finding, model of affiliated companies will be created and demonstrated on a practical example how could tax advantage be obtained. In the beginning of the thesis is described foreign direct investment into the Czech Republic and paid out revenues to the particular states. Furthermore, the state with potential tax advantage is selected. The next part describes business and tax environment in the particular state with the target to identify tax advantage resulting from foreign direct investments in the Czech Republic. Simultaneously, the foreign direct investments and paid our revenues in this country are also analyzed. Base on the return on investments, the state of the beneficial owner is determined. Finally, it is assessed whether is possible through the structure of related companies across particular states and obtain tax advantage to the beneficial owner.
Klíčová slova: Beps; income tax ; Netherlands

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Public Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 4. 2017
Datum podání práce: 4. 1. 2019
Datum obhajoby: 2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.