Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Vývoj institucionálního zabezpečení a evropské legislativy bránění legalizaci výnosů z trestné činnosti

Autor práce: Telekyová, Mária
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Blahová, Naděžda
Osoba oponující práci: Marková, Jana

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vývoj institucionálního zabezpečení a evropské legislativy bránění legalizaci výnosů z trestné činnosti
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce zachycuje a analyzuje vývoj institucionálního zabezpečení a evropské legislativy bránění legalizaci výnosů z trestné činnosti a usiluje o zhodnocení posledních změn v této oblasti. Nejdříve jsou vymezeny základní pojmy a charakteristiky jednotlivých fází, rysů a metod procesu praní peněz. Pozornost je dále věnována počátkům praní špinavých peněz, základním mezinárodním dokumentům a institucionálnímu zabezpečení v této oblasti. Následně se práce zaměřuje na právní úpravu na úrovni Evropské unie. Postupně rozebírá směrnice proti praní špinavých peněz. Podrobněji se věnuje změnám, které přinesly nebo ještě přinesou, zejména čtvrtá a pátá směrnice. Součástí je i shrnutí průběhu implementace direktiv proti praní špinavých peněz do vnitrostátních právních předpisů České republiky a zaměřuje se také na činnost Finančního analytického úřadu v rámci plnění jeho funkce finanční zpravodajské jednotky. Závěrečná část je věnována posledním vybraným případům praní špinavých peněz z praxe a na ně navazujícím nově navrženým změnám v právní úpravě.
Klíčová slova: praní špinavých peněz; financování terorismu; Finanční akční výbor; směrnice proti praní špinavých peněz; finanční zpravodajské jednotky; Finanční analytický úřad

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra měnové teorie a politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vývoj institucionálního zabezpečení a evropské legislativy bránění legalizaci výnosů z trestné činnosti
Překlad názvu: The development of institutional security and European legislation preventing the legalization of proceeds from criminal activity
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis describes and analyzes the development of institutional security and European legislation preventing the legalization of proceeds from criminal activity and seeks to evaluate the latest changes in this area. At first, the basic concepts and characteristics of the phases, features and methods of the money laundering process are defined. Attention is also paid to the origins of money laundering, basic international documents and institutional security in this area. Subsequently, the thesis focuses on legal regulation at European Union level and analyzes the Anti-Money Laundering Directives. It deals in more detail with the changes they have brought or still bring, especially the 4th and the 5th Directive. Part of the thesis is also a summary of the implementation of the Anti-Money Laundering Directives into the national legislation of the Czech Republic and also the focus on the activities of the Financial Analytical Office of the Czech Republic in the fulfillment of its function as the financial intelligence unit. The final part is devoted to the selected real-life cases of money laundering and to the newly proposed changes in legal regulations.
Klíčová slova: financial intelligence units; Financial Analytical Office of the Czech Republic; money laundering; anti-money laundering directives; terrorism financing; Financial Action Task Force on Money Laundering

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Monetary Theory and Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 12. 2017
Datum podání práce: 5. 1. 2019
Datum obhajoby: 05.02.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce64267_xtelm00.pdf [877,08 kB]
Oponentura60108_markovaj.pdf [141,50 kB]
Hodnocení vedoucího64267_blahova.pdf [143,59 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/64267/podrobnosti