Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Funkce treasury v bankovní praxi

Autor práce: Vacula, Ondřej
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Blahová, Naděžda
Osoba oponující práci: Marková, Jana

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Funkce treasury v bankovní praxi
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato diplomová práce se zaměřuje na funkci bankovního útvaru treasury. Tohoto cíle jedosaženo pomocí analýzy procesů, které tento útvar zajišťuje. Důraz je kladen především napraktické fungování. Popsané procesy vychází z fungování konkrétní české banky. V prvníčásti je představena historie, základní funkce a umístění v rámci organizační struktury banky.Následuje analýza struktury treasury spolu s popisem funkcí jednotlivých oblastí. Posledníkapitola se zabývá produkty poskytovanými treasury. Tato část je zaměřena na produkty prozajištění kurzových a úrokových rizik. Práce obsahuje ukázky a příklady z praxe.
Klíčová slova: kurzové riziko; bankovní produkty; treasury; struktura banky; úrokové riziko

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra měnové teorie a politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Funkce treasury v bankovní praxi
Překlad názvu: Functions of treasury in banking
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This master’s thesis deals with the function of treasury department in the bank sector. Thethesis is practically oriented with the focus on the assessment of the individual processes.The analysis is performed through the operation of the specific bank from the Czechenvironment. The first part introduces the history, basic functions and classification withinthe organizational structure. The individual segments are further described in more detailand the treasury itself is structured and analysed. In the final chapter, the products providedby the treasury department are assessed, especially the securing of exchange and interestrates risks are evaluated. The examples from real practice are incorporated throughout thethesis to illustrate functioning of the bank.
Klíčová slova: bank structure; banking products; exchange rate risk; treasury; interest rate risk

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Monetary Theory and Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 9. 2017
Datum podání práce: 9. 1. 2019
Datum obhajoby: 05.02.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce63263_vaco02.pdf [1,72 MB]
Oponentura60109_markovaj.pdf [143,15 kB]
Hodnocení vedoucího63263_blahova.pdf [143,17 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/63263/podrobnosti