Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Případová studie nařízení REACH: formování a vyhodnocení regulace EU

Autor práce: Buryan, Šimon
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Němcová, Ingeborg
Osoba oponující práci: Šauer, Petr; Karpová, Eva; Kulhánková, Pavlína

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Případová studie nařízení REACH: formování a vyhodnocení regulace EU
Typ práce: Disertační práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem práce je vyhodnotit, jak dochází k prosazování veřejného a soukromého zájmu při formování regulace na úrovni institucí EU a zjistit, jestli regulace skutečně vede k realizaci veřejného zájmu. Práce je postavena na zevrubné analýze v rámci případové studie nařízení (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (dále jen nařízení REACH). Nařízení REACH ustanovilo nový režim pro chemické látky, který před rokem 2007 neměl obdoby. Tvorba REACH byla doprovázena významným střetem mezi subjekty hájící veřejný nebo soukromý zájem. Nařízení REACH je tedy výtečným tématem pro výzkum v oblasti tvorby legislativy v EU. Využitá metoda případové studie umožňuje podrobně posuzovat souvislosti vytyčeného případu, a tak je možné odhalit jednotlivé vazby a úskalí dané oblasti. Pro analýzu jednotlivých hypotéz práce jsou využity metody, které poskytují nejlepší výsledky. Za prvé je míra prosazení veřejného oproti soukromému zájmu v nařízení REACH posuzována pomocí mikroekonomického modelu Peltzmana a také analýzou znění nařízení REACH. Za druhé je vliv REACH na vývoj trhu vyhodnocen pomocí odhadnutého ekonometrického modelu časových řad, který analyzuje vliv REACH na vývoj trhu. Za třetí je komplexní hodnocení dopadů nařízení REACH mezi lety 2007 a 2018 realizováno pomocí metodiky pro periodické hodnocení regulace. Ta sleduje vliv dané regulace na jedenáct ústředních oblastí, které poskytují klíčové podněty pro případné pozměnění nařízení.Výsledky práce hovoří o tom, že v případě nařízení REACH je vlastní podoba regulace spíše bližší soukromému zájmu chemických podniků, než zájmu veřejnosti. To ale nevede ke snížení ochrany lidského zdraví a životního prostředí v EU. Dále je zjištěno, že v období let 2010 až 2014 nařízení REACH snížilo obrat trhu jen o 1,04 %. Snížení obratu trhu je tedy mírné. Vliv REACH je ale poměrně negativní na nejmenší kategorii podniků (do 10 zaměstnanců). Tyto podniky ale tvoří jen malý podíl celkového obratu trhu a jejich případný odchod z trhu nebude mít pravděpodobně negativní vliv na chemické odvětví v EU. Samotná komplexní analýza vlivu nařízení REACH prokazuje, že nařízení plní náležitě své cíle v 73 % z jedenácti sledovaných oblastí. REACH tak podporuje ochranu lidského zdraví a životního prostředí v EU.Mezi autorovy přínosy v této práci patří zlepšení poznání toho, jak je formována regulace v EU po stránce úspěšného prosazení veřejného zájmu. V práci jsou odhadnuty modely, které míru tohoto úspěchu dokáží lépe určit. Dané modely je možné aplikovat i na další případy jiných nařízení. Dále bylo v rámci práce realizováno komplexní hodnocení nařízení REACH, které za dobu jedenácti let od přijetí REACH zatím nebylo jinými subjekty realizováno.
Klíčová slova: REACH; chemické odvětví; veřejný zájem; regulace; EU

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Evropská studia
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra světové ekonomiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Případová studie nařízení REACH: formování a vyhodnocení regulace EU
Překlad názvu: Case study of REACH regulation: analysis of forming and evaluating of EU regulation
Typ práce: Doctoral thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this thesis is to evaluate how the public and private interest is being promoted in regulation at the level of EU institutions and whether the regulation really leads to the realization of the public interest. The work is based on a thorough analysis of a case study of Regulation (EC) No 1907/2006 on the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH). The REACH Regulation established a new regime for chemicals, which was not comparable before 2007. The creation of REACH has been accompanied by a major clash between public and private stakeholders. The REACH Regulation is therefore an excellent topic for research of EU legislation. The case study method makes it possible to examine closely the context of the case, thus revealing the individual links and pitfalls in the given area.To analyse individual hypotheses, methods that provide the best results are used. Firstly, the ratio between public and private interest in REACH is assessed using the Pelzman microeconomic model and by analysing the text of REACH. Secondly, the impact of REACH on market development is assessed using an estimated econometric time series model that allows the regulation's impact on market development to be determined. Thirdly, a comprehensive REACH impact assessment between 2007 and 2018 is applied through a methodology for periodic regulatory assessment. It monitors the impact of the regulation on eleven core areas, which provide the key elements for possible amending of the REACH.The results of the work suggest that in the case of REACH, the form of regulation is much closer to the private interest of chemical companies than to the public's interest. However, this does not reduce the protection of human health and the environment in EU. Furthermore, it is found that the turnover decreased by only 1.04% in the period from 2010 to 2014. Reduction of market turnover can be considered as mild. The impact of REACH is, however, relatively negative on the smallest category of companies (up to 10 employees). However, these businesses account for only a small share of total market turnover, and their potential exit from the market will probably not lead to a negative impact on the chemical sector. The very comprehensive analysis of the impact of the REACH Regulation shows that the Regulation fulfils its objectives properly in 73% of the eleven monitored areas. Thus, REACH promotes the protection of human health and the environment in the EU.The author's benefits in this work include improving the understanding of how EU regulation is shaped by the successful enforcement of the public interest. The estimated models can determine the extent of this success. These models could be applied in other cases of regulation analysis. In addition, a comprehensive evaluation of the REACH Regulation has been carried out, which has not yet been implemented by other entities over the period of eleven years since the adoption of REACH.
Klíčová slova: EU; REACH; chemical sector; public interest; regulation

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Evropská studia
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 11. 2013
Datum podání práce: 28. 1. 2019
Datum obhajoby: 19.03.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce45329_xburs02.pdf [3,85 MB]
Oponentura60170_karpova.pdf [299,33 kB]
Oponentura60171_sauer.pdf [223,47 kB]
Oponentura60172_Kulhánková.pdf [415,37 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/45329/podrobnosti