Kulturní politika v oblasti umění

Autor práce: Petrová, Pavla
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Patočka, Jiří
Osoba oponující práci: Šmíd, Ilja; Nekolný, Bohumil

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Kulturní politika v oblasti umění
Typ práce: Disertační práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Kreativita v oblasti umění je ovlivňována prostředím, jehož součástí jsou opatření státu, která přímo či nepřímo podporují rozvoj nezávislého uměleckého sektoru. V posledních desetiletích došlo k proměně celkového prostředí umění a jeho podpory, jakožto součásti tvůrčích odvětví. Výzkumná práce pojmenovává trendy v podpoře kreativity uměleckého sektoru v letech 2008-2016, včetně příkladů dobré praxe, které jsou využitelné jak pro strategická opatření, tak pro umělecký sektor. Teoretická část práce je uzavřena návrhem na novou definici kulturního podnikání neziskových kulturních a uměleckých organizací, se kterou je dále pracováno v praktické části. Praktická část výzkumu je rozdělena na komparativní srovnání případových studií na mezinárodní úrovni za Nizozemsko, Slovenskou republiku a Českou republiku a dále na úrovni ČR za tři vybrané neziskové umělecké subjekty. V mezinárodním srovnání studie představuje tři modely státní podpory umění, které jsou doplněny o mapování celkového prostředí a nové nástroje podpory umění. Na národní úrovni práce přináší tři případové studie Orchestr Berg, Cirk La Putyka a Moravská galerie v Brně. Zkoumaným jevem v tomto případě byly nové přístupy neziskových uměleckých organizací k získávání podpory pro jejich činnost a to za využití principů kulturního podnikání. Výzkum na národní úrovni je doplněn o výstupy skupinových diskusí a dotazníkového šetření. Jako celkový výstup práce jsou navrženy vhodné přímé a nepřímé formy státní podpory umění pro ČR a vhodné nástroje kulturního podnikání využitelné neziskovým sektorem v oblasti umění.
Klíčová slova: financování; kutlurní politika; kulturní podnikání; podpora umění; neziskový sektor

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra Arts managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Kulturní politika v oblasti umění
Překlad názvu: Cultural policy in the arts
Typ práce: Doctoral thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Creativity in art is influenced by the environment, encompassing the state provisions, which directly or indirectly support the development of the independent artistic sector. Recent decades have seen the transformation of art and its support as part of the creative industries. The research project identifies the trends in supporting creativity in the arts sector in 2008-2016, including the examples of best practice, which can be applied to strategic measures and the arts sector. The theoretical part of the project results in a proposal for a new definition of cultural entrepreneurship of non-profit cultural and art organizations. The proposal is used in the practical part of the research. The practical activity is divided into a comparison of case studies on the international level of the Netherlands, Slovakia and the Czech Republic, and on the Czech level regarding three selected non-profit art subjects. The international comparison presents three models of how art is supported by the state, with mapping of the environment and new tools for the support of art. On the national level, the research contains three case studies: Berg Orchestra, Cirk La Putyka and Moravian Gallery in Brno. The focus of the analysis is new approaches of non-profit arts organizations to gain support for their activities, using the principles of cultural entrepreneurship. Research on the national level embraces outputs of focus groups and questionnaires. The general output of the reserch is the proposed direct and indirect forms of the state support of art in the Czech Republic and appropriate tools of cultural entrepreneurship, which can be used by the non-profit sector in the arts.
Klíčová slova: funding; non-profit sector; cultural policy; support for the arts; cultural entrepreneurship

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Arts management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 11. 2014
Datum podání práce: 30. 1. 2019
Datum obhajoby: 18.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce50323_petp01.pdf [3,90 MB]
Veřejná příloha18169_petp01.pdf [859,39 kB]
Oponentura64002_smii00.pdf [360,70 kB]
Oponentura64003_Nekolný.pdf [336,85 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/50323/podrobnosti