Kulturní politika v oblasti umění

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Kulturní politika v oblasti umění
Autor práce:
Petrová, Pavla
Typ práce:
Disertační práce / Disertační práce
Vedoucí práce:
Patočka, Jiří
Osoba oponující práci:
Šmíd, Ilja; Nekolný, Bohumil
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Kreativita v oblasti umění je ovlivňována prostředím, jehož součástí jsou opatření státu, která přímo či nepřímo podporují rozvoj nezávislého uměleckého sektoru. V posledních desetiletích došlo k proměně celkového prostředí umění a jeho podpory, jakožto součásti tvůrčích odvětví. Výzkumná práce pojmenovává trendy v podpoře kreativity uměleckého sektoru v letech 2008-2016, včetně příkladů dobré praxe, které jsou využitelné jak pro strategická opatření, tak pro umělecký sektor. Teoretická část práce je uzavřena návrhem na novou definici kulturního podnikání neziskových kulturních a uměleckých organizací, se kterou je dále pracováno v praktické části. Praktická část výzkumu je rozdělena na komparativní srovnání případových studií na mezinárodní úrovni za Nizozemsko, Slovenskou republiku a Českou republiku a dále na úrovni ČR za tři vybrané neziskové umělecké subjekty. V mezinárodním srovnání studie představuje tři modely státní podpory umění, které jsou doplněny o mapování celkového prostředí a nové nástroje podpory umění. Na národní úrovni práce přináší tři případové studie Orchestr Berg, Cirk La Putyka a Moravská galerie v Brně. Zkoumaným jevem v tomto případě byly nové přístupy neziskových uměleckých organizací k získávání podpory pro jejich činnost a to za využití principů kulturního podnikání. Výzkum na národní úrovni je doplněn o výstupy skupinových diskusí a dotazníkového šetření. Jako celkový výstup práce jsou navrženy vhodné přímé a nepřímé formy státní podpory umění pro ČR a vhodné nástroje kulturního podnikání využitelné neziskovým sektorem v oblasti umění.
Klíčová slova:
financování; kutlurní politika; kulturní podnikání; podpora umění; neziskový sektor

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ph.D.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra Arts managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 11. 2014
Datum podání práce:
30. 1. 2019
Datum obhajoby:
18.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
50323_petp01.pdf [3,90 MB]
Veřejná příloha:
18169_petp01.pdf [859,39 kB]
Oponentura:
64002_smii00.pdf [360,70 kB]
Oponentura:
64003_Nekolný.pdf [336,85 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/50323/podrobnosti