Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Kalkulace nákladů vybrané firmy

Autor práce: Čeňková, Jana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kozáková, Petra
Osoba oponující práci: Stejskalová, Irena

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Kalkulace nákladů vybrané firmy
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá kalkulací nákladů ve firmě, jejíž hlavní činností je přestavba vozidel značky TATRA pro konečné zákazníky dle jejich specifických požadavků. Cílem práce je zhodnocení nástrojů kalkulací nákladů, zhodnocení postupů, které jsou apliko-vány při řízení nákladů a zpracování návrhu, který se bude týkat změn používaných stávajících postupů. Návrh spočívá v aplikaci nových postupů, které povedou ke zkva-litnění řízení nákladů a ke zajištění efektivnějšího hospodaření sledovaného podniku. V literární rešerši jsou kalkulace nejprve rozebrány obecně a poté jsou rozebrány v souvislosti s výrobním podnikem. Ve vlastní části práce je zanalyzována používaná kalkulační metoda u dvou jednotlivých výrobků, u dvou služeb a dále je zanalyzována kalkulační metoda u propočtu režijní sazby práce mechanika.
Klíčová slova: kalkulační vzorec; Náklady; kalkulace nákladů

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta managementu
Název katedry: Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Kalkulace nákladů vybrané firmy
Překlad názvu: Cost Calculation of selected Company
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The thesis deals with cost calculation in a company whose main activity is the conversion of TATRA vehicles for final customers according to their specific requirements. The aim of the work is to evaluate the costing tools, evaluate the procedures that are applied in cost management and design processing, which will relate to changes in existing practices. The proposal is to apply new procedures that will lead to improved cost management and ensure a more efficient management of the monitored enterprise. In a literature search, calculations are first discussed in general and then analyzed in the context of a manufacturing enterprise. The calculation method used for two individual products, two services and the calculation method for calculating the overhead rate of mechanics work are analyzed in the own part of the thesis.
Klíčová slova: Calculation of costs; Calculation formula; Costs

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Management
Název katedry: Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 4. 2018
Datum podání práce: 23. 6. 2019
Datum obhajoby: 2019
Výsledek obhajoby: -

Soubory ke stažení

Hlavní práceSoubor bude zveřejněn po obhajobě

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.