Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Mapování rizik zvyšující chudobu v ČR v letech 2017 - 2018

Autor práce: Šafrová, Tereza
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Rotschedl, Jiří
Osoba oponující práci: Feurich, Marek

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Mapování rizik zvyšující chudobu v ČR v letech 2017 - 2018
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zaměřuje na zmapování rizik zvyšujících chudobu v České republice v letech 2017-2018. Poskytuje pohled na obyčejné jevy jako na skrytá rizika vzniku chudoby. Z různých zdrojů je vytvořen soupis rizik, která mají dopad na společnost v ČR. Takováto rizika mohou zvyšovat chudobu nebo ohrozit budoucí sociální smír, kriminalitu či veřejné výdaje. U vybraných rizik jsou na základě vlastní analýzy určeny dopady rizik na chudobu a pravděpodobnost výskytu jevu, z kterých se výpočtem zjistí celkové hodnocení rizika. V případě, že riziko spadá do oblasti neakceptovatelného rizika, je pro něj navrhnuto opatření na zmírnění dopadů. Z vybraných rizik překvapivě jedno nespadá do žádné z oblastí rizik, nýbrž po rozboru je zjištěno, že se jedná o příležitost. V tomto ohledu má tato práce originální a jedinečný přínos a dává možnosti pro sledování vývoje neakceptovatelných rizik i v dalších letech.
Klíčová slova: dopad na společnost; chudoba; rizika; zvyšování chudoby; příčiny vzniku chudoby

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Mapování rizik zvyšující chudobu v ČR v letech 2017 - 2018
Překlad názvu: Mapping of the risks of poverty in the Czech Republic in 2017 - 2018
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This bachelor thesis focuses on the mapping of poverty-increasing risks in the Czech Republic in 2017-2018. It provides a view of ordinary phenomena as hidden risks of poverty. Inventory from different sources is created, which have an impact on the company in the Czech Republic. Such risks can increase poverty or threaten future social peace, crime or public spending. For selected risks, the impacts of the risks on poverty and the probability of occurrence of the phenomenon are determined on the basis of their own analysis. If the risk is in the area of unacceptable risk, mitigation measures are proposed for it. Surprisingly, one of the risks is not one of the selected risks, but after analysis it is found to be an opportunity. In this respect, this thesis has an original and unique benefit and gives opportunities for monitoring the development of unacceptable risks in the years to come.
Klíčová slova: risks; increasing poverty; causes of poverty; impact on society; poverty

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 10. 2018
Datum podání práce: 28. 4. 2019
Datum obhajoby: 26.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce67225_saft00.pdf [1,38 MB]
Oponentura62590_xfeum00.pdf [279,95 kB]
Hodnocení vedoucího67225_xrotj900.pdf [303,13 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/67225/podrobnosti