Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Komparace nezávislosti ČNB a centrálních bank vybraných států EU v období 2005-2018

Autor práce: Novotný, Jiří
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pekárek, Štěpán
Osoba oponující práci: Maule, Petr

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Komparace nezávislosti ČNB a centrálních bank vybraných států EU v období 2005-2018
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce ve své teoretické části shrnuje stručnou teorii centrálního bankovnictví, centrální bankovnictví v souvislosti s EU a problematiku nezávislosti centrálních bank. Závěrem teoretické části je uveden aktuální ekonomický diskurz k tématu práce. Praktická část nejprve analyzuje historický vývoj a aktuální stav nezávislosti centrálních bank České republiky, Dánska, Německa a Švédska. Dále je pak provedena komparativní analýza vývoje (stavu) nezávislosti zvolených centrálních bank pomocí indexů GMT a Cukierman. Cílem práce je ověřit hypotézu, že vývoj nezávislosti ČNB v období 2005-2018 konverguje vůči vybraným centrálním bankám. Na základě zjištění, že během zkoumaného období nedošlo ve zkoumaných centrálních bankách k žádnému vývoji nezávislosti, a to ani po finanční krizi, byla hypotéza vyvrácena. Důvody pro tento závěr jsou diskutovány na závěr praktické části. Hlavním důvodem je podmínění nezávislých CB Evropskou unií (spodní hranice nezávislosti) a na druhou stranu velmi vysoká úroveň nezávislosti již v roce 2005 (ke zvýšení nezávislosti může dojít u zkoumaných CB již pouze v dílčích případech).
Klíčová slova: centrální banka; nezávislost; aktualizovaný GMT index; aktualizovaný Cukierman index

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Komparace nezávislosti ČNB a centrálních bank vybraných států EU v období 2005-2018
Překlad názvu: Comparison of Czech National Bank and central banks of selected EU countries in the period 2005-2018
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The theoretical part of Bachelor Thesis comprises of the summary of the central bank general theory, central banks in the context of the EU and the area of central banks independence. The last part of the theoretical part consists of the todays’ literature review. The practical part of the Bachelor Thesis analyses the historical development and todays situation in the context of the central bank independence in Czech Republic, Denmark, Germany and Sweden. After this, the comparative analysis of the development (state) of the independence of chosen central banks was made, using GMT and Cukierman index. The aim of the Bachelor Thesis is to test the hypothesis, which says that Czech National Bank development during years 2005-2018 converges with the development of other tested central banks. The research has proven that there was no development during 2005-2018, even after the Financial Crisis, so the hypothesis was proven to be false. The arguments are discussed in the end of the practical part. The main argument might be the condition of the central bank independence of the EU (lower constraint) and on the other hand the high level of independence back in the year 2005 (raise of the independence of each tested central bank can be done only in a few particular cases).
Klíčová slova: independence; central bank; updated GMT index; updated Cukierman index

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 2. 2019
Datum podání práce: 29. 4. 2019
Datum obhajoby: 26.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce68883_novj23.pdf [1,65 MB]
Oponentura62339_maup00.pdf [122,66 kB]
Hodnocení vedoucího68883_xpeks00.pdf [431,06 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/68883/podrobnosti