Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Implementace PPC kampaně ve společnosti LEX.CZ

Autor práce: Vágnerová, Anna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sedláček, Jiří
Osoba oponující práci: Smutný, Zdeněk

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Implementace PPC kampaně ve společnosti LEX.CZ
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: V dnešní době je téměř nemožné běžně fungovat bez použití internetu. Na tento trend reaguje i marketing. Nákupní chování spotřebitelů se s příchodem internetu změnilo. Tato bakalářská práce se zabývá on-line marketingem, konkrétně PPC marketingem. Hlavním cílem této práce je zavedení PPC reklam pro společnost, která se zabývá B2B obchodem a její následná optimalizace. K~tomu je využit nástroj Google Ads, k~vyhodnocování přínosu reklamy poté analytický nástroj Google Analytics. V teoretické části je představen online marketing, PPC reklama, Google Ads a~ve stručnosti jiné PPC nástroje. V~praktické části jsou rozepsány cíle, metriky a postupy optimalizace. Mezi hlavní přínosy práce patří porovnání funkčnosti jednotlivých řešení. Na závěr této práce je zhodnoceno splnění jednotlivých cílů a~přínos realizovaných reklamních kampaní pro konkrétní společnost.
Klíčová slova: On-line marketing; B2B; optimalizace; Google Ads; PPC

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra systémové analýzy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Implementace PPC kampaně ve společnosti LEX.CZ
Překlad názvu: Implementation of PPC advertising in the company LEX.CZ
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Nowadays, it is almost impossible to work normally without using the Internet. Marketing also responds to this trend. Consumer buying behaviour has changed with the advent of the Internet. This bachelor thesis focuses on on-line marketing, specifically PPC marketing. The main goal of this thesis is to introduce PPC advertisements for a B2B business companies and its following optimization. Google Ads is used for this purpose and the Google Analytics tool is used to evaluate advertising benefits. In the theoretical part, online marketing, PPC advertising, Google Ads and other PPC tools are introduced. In the practical part there are definitions of goals, metrics and procedures of optimization. The main goal of this thesis is comparison of the functionality of individual solutions. In conclusion of this thesis fulfillment of individual goals and benefits of implementing advertising campaigns for a particular company are evaluated.
Klíčová slova: optimization; Google Ads; PPC; On-line marketing; B2B

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Systems Analysis
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 11. 2018
Datum podání práce: 5. 5. 2019
Datum obhajoby: 17.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce67900_vaga00.pdf [792,58 kB]
Oponentura61679_xsmuz00.pdf [65,19 kB]
Hodnocení vedoucího67900_sedlacek.pdf [66,64 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/67900/podrobnosti