Výuka operačného výskumu na vysokých školách v ČR a SR – viackriteriálne hodnotenie

Autor práce: Ľochová, Zuzana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kuncová, Martina
Osoba oponující práci: Fábry, Jan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Výuka operačného výskumu na vysokých školách v ČR a SR – viackriteriálne hodnotenie
Typ práce: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt: Cieľom tejto bakalárskej práce je porovnanie výuky operačného výskumu na verejných vysokých školách v Českej a Slovenskej republike. Pomocou metód viackriteriálneho hodnotenia bol zostavený rebríček škôl. Údaje o jednotlivých školách boli získané z internetových stránok škôl. V teoretickej časti sa nachádza charakteristika, disciplíny a história operačného výskumu. Praktická časť je zameraná na popis a problémy zberu dát o školách, využitie metódy váženého súčtu a bázického variantu pri hodnotení škôl a porovnanie vývoja počtu študentov na najlepších školách vyučujúcich operačný výskum v jednotlivých krajinách a v rámci oboru.
Klíčová slova: operačný výskum; porovnanie výuky; viackriteriálne hodnotenie

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Econometrics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Výuka operačného výskumu na vysokých školách v ČR a SR – viackriteriálne hodnotenie
Překlad názvu: Tuition of the operational research at universities in the Czech Republic and Slovakia – multi-criteria evaluation
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Slovak
Abstrakt: The aim of this bachelor thesis is to compare operational research tuition at public universities in the Czech Republic and Slovakia. Multi-criteria decision-making methods were used to create school ranking. Data of individual schools were retrieved from their websites.The theoretical part presents definition, discipline and history of operational research. The practical part deals with description of data collection process and its problems, the use of weighted sum method and basic variant method in the evaluation of school and comparison of development of the number of students in the best schools which provide tuition of operational research in both countries and in the field.
Klíčová slova: operational research; comparison of the tuition; multi-criteria evaluation

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Econometrics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 10. 2018
Datum podání práce: 5. 5. 2019
Datum obhajoby: 17.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce67127_locz00.pdf [1,66 MB]
Oponentura61921_fabry.pdf [65,46 kB]
Hodnocení vedoucího67127_kuncovam.pdf [65,61 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/67127/podrobnosti