Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Vliv zavádění obědů zdarma ve školách na státní rozpočet ČR během let 2014–2017

Autor práce: Trantinová, Jana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Bednář, Milan
Osoba oponující práci: Maule, Petr

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vliv zavádění obědů zdarma ve školách na státní rozpočet ČR během let 2014–2017
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce zkoumá zavádění obědů zdarma pro školáky ČR z rodin ohrožených chudobou v období 2014-2017, jejich financování a zároveň zjišťuje vliv tohoto financování na státní rozpočet. Analýzou vynaložených nákladů jednotlivých let a kapitol státního rozpočtu dochází k závěru, že je tento relativní vliv minimální a podíl těchto nákladů na státním rozpočtu tvoří setiny procent. Představen je rovněž systém obědů zdarma na Slovensku, který se snaží o integraci dětí, které jsou ohrožené chudobou a sociálním vyloučením, do kolektivu tím, že jednou z podmínek poskytnutí oběda je řádná školní docházka. Tato podmínka platí i pro všechny programy, které práce analyzuje. Skrze poskytování obědů usilují aktéři o vytváření lepších pozic pro znevýhodněné děti a jejich jednodušší zapojení do procesu vzdělávání. Práce rovněž uvádí odhadnuté náklady, které by pokryly obědy dětem ohroženým chudobou anebo všem školákům v ČR a argumentuje, že je toto systémové řešení proveditelné.
Klíčová slova: sociální vyloučení; chudoba; vzdělávání; státní rozpočet; integrace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vliv zavádění obědů zdarma ve školách na státní rozpočet ČR během let 2014–2017
Překlad názvu: The Impact of Implementation of Free Lunches in Schools on the State Budget in the Czech Republic between 2014 and 2017
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The bachelor thesis chronologically observes the implementation of free lunches for children in schools in the Czech Republic, who are threatened by poverty in the period of 2014-2017, its financing and even its financial effects on the state budget. By analysing incurred costs and state budgets in the given period, the conclusion states that the impact on state budget is minimal and covers only hundredths of percents of total budget. The system of free lunches in Slovakia is also presented with its objective of children integration, who is threatened by poverty and social exclusion, by providing them free lunches. However only if the condition of proper school attendance is met. This condition also applies for all the programs mentioned in the thesis. The effort at creating better social positions for disadvantaged children and their easier integration into education system is made by ensuring the free lunches. The thesis also presents the estimated costs which would cover the free lunches for children affected by poverty or all children in the schools in the Czech Republic and arguments that the system solution is attainable.
Klíčová slova: social exclusion; poverty; state budget; integration; education

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 2. 2019
Datum podání práce: 9. 5. 2019
Datum obhajoby: 26.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce68984_traj03.pdf [1,77 MB]
Oponentura62341_maup00.pdf [123,19 kB]
Hodnocení vedoucího68984_xbedm15.pdf [265,52 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/68984/podrobnosti