Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza zavedení jednotného národního tarifu v dálkové osobní železniční dopravě v ČR na základě dat z období 2007 až 2017

Autor práce: Gregor, Petr
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Štípek, Vladimír
Osoba oponující práci: Zeman, Martin

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza zavedení jednotného národního tarifu v dálkové osobní železniční dopravě v ČR na základě dat z období 2007 až 2017
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je analyzovat možné dopady zavedení jednotného národního tarifu v dálkové osobní železniční dopravě v ČR. V teoretické části vymezuji základní pojmy související s dálkovou osobní železniční dopravou, zejména provoz osobní dopravy, dopravní tarif, financování a cenotvorbu. V praktické části využívám metodu analýzy a srovnávání ke zhodnocení situace v rámci cen v dálkové osobní železniční dopravě vycházejících zejména z tarifu platného u dopravce ČD. Součástí praktické části jsou dotazníková šetření s respondenty různého věku a z různých sociálních skupin. Z výsledků analýz je zjištěno, že vývoj cen jízdného má ve sledovaném období let 2007 až 2017 rostoucí trend způsobený jednak inflací, jednak zvyšující se sazbou DPH a též zvyšujícími se cenami vstupů (energie, pohonné hmoty, poplatky SŽDC atd.). Zjišťuji také dopady zavedení jednotného národního tarifu na přepravní potřeby cestujících. Z dotazníkových šetření získávám důležité poznatky o vhodnosti a smysluplnosti zavedení jednotného národního tarifu s dopadem na cestující veřejnost. Na základě jednotlivých analýz navrhuji doporučení pro stát.Klíčová slovaČeské dráhy, a. s., dálková železniční doprava, dopravce, dopravní tarif, objednavatel, jednotný národní tarif, kilometrický tarif, obyčejné jízdné, osobní železniční doprava, dopravní obslužnost, závazek veřejné služby, komerční dopravaJEL klasifikaceR41, R42, R48
Klíčová slova: České dráhy, a. s.; dálková železniční doprava; jednotný národní tarif

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza zavedení jednotného národního tarifu v dálkové osobní železniční dopravě v ČR na základě dat z období 2007 až 2017
Překlad názvu: ANALYSIS OF THE INTRODUCTION OF A UNIFIED NATIONAL TARIFF IN REMOTE PERSONAL RAILWAY TRANSPORT IN THE CZECH REPUBLIC BASED ON DATA FROM 2007 TO 2017
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this bachelor thesis is to analyze the possible impacts of introducing a unified national tariff in long-distance passenger rail transport in the Czech Republic. In the theoretical part, I define the basic concepts related to long-distance passenger rail transport, especially passenger transport, transport tariff, financing and price formation. In the practical part, I use the method of analysis and comparison to assess the situation within the prices of long-distance passenger rail transport based mainly on the tariff valid with the ČD carrier. Part of the practical part are questionnaire surveys with respondents of different ages and from different social groups. The results of the analyzes show that the trend of fares has a growing trend in the monitored period from 2007 to 2017 due to both the inflation rate and the increasing value-added tax (VAT) rate as well as the rising input prices (energy, fuel, SŽDC fees, etc.). I also find out the implications of introducing a single national tariff on passenger transport needs. From questionnaire surveys, I gain important insights on the appropriateness and meaningfulness of introducing a single national tariff with an impact on the traveling public. Based on individual analyzes, I propose recommendations for the state.KeywordsCzech Railways Ltd., long-distance rail transportation, rail carrier, transport tariff, unified national tariff, rail fare, kilometrical tariff, fare, passenger rail transport, transport serviceability, public service obligation, commercial transportJEL ClassificationR41, R42, R48AbstractThe aim of this bachelor thesis is to analyze the possible impacts of introducing a unified national tariff in long-distance passenger rail transport in the Czech Republic. In the theoretical part, I define the basic concepts related to long-distance passenger rail transport, especially passenger transport, transport tariff, financing and price formation. In the practical part, I use the method of analysis and comparison to assess the situation within the prices of long-distance passenger rail transport based mainly on the tariff valid with the ČD carrier. Part of the practical part are questionnaire surveys with respondents of different ages and from different social groups. The results of the analyzes show that the trend of fares has a growing trend in the monitored period from 2007 to 2017 due to both the inflation rate and the increasing value-added tax (VAT) rate as well as the rising input prices (energy, fuel, SŽDC fees, etc.). I also find out the implications of introducing a single national tariff on passenger transport needs. From questionnaire surveys, I gain important insights on the appropriateness and meaningfulness of introducing a single national tariff with an impact on the traveling public. Based on individual analyzes, I propose recommendations for the state.KeywordsCzech Railways Ltd., long-distance rail transportation, rail carrier, transport tariff, unified national tariff, rail fare, kilometrical tariff, fare, passenger rail transport, transport serviceability, public service obligation, commercial transportJEL ClassificationR41, R42, R48
Klíčová slova: transport; Czech Railways Ltd.; unified national tariff

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 3. 2018
Datum podání práce: 9. 5. 2019
Datum obhajoby: 24.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce65360_grep03.pdf [1,89 MB]
Oponentura63394_xzemm35.pdf [257,83 kB]
Hodnocení vedoucího65360_xstiv03.pdf [249,23 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/65360/podrobnosti