Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza vývoja čistej investičnej pozície Českej a Slovenskej republiky voči zahraničiu: obdobie rokov 2004-2018

Autor práce: Folenta, Matúš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zamrazilová, Eva
Osoba oponující práci: Dyba, Karel

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza vývoja čistej investičnej pozície Českej a Slovenskej republiky voči zahraničiu: obdobie rokov 2004-2018
Typ práce: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je analýza vývoja čistej investičnej pozície Českej a Slovenskej republiky voči zahraničiu za obdobie rokov 2004-2018. Práca sleduje, analyzuje a interpretuje konkrétne determinanty daného vývoja v kontexte s ekonomickou situáciou v krajine, a to skrze rozloženie čistej investičnej pozície zeme podľa jej funkčnej kategórie a podľa jej pozície na majetkovú a dlžnícku. Na vývoj čistej investične pozície Českej republiky mali najväčší vplyv intervencie ČNB na oslabenie koruny v rokoch 2013-2017 spojené s následným kupovaním domácich dlhopisov zahraničnými subjektmi. Na Slovensku to boli primárne zmeny vo vývoji salda portfóliových a ostatných investícií. Zatiaľ čo negatívne saldo čistej investičnej pozície Slovenska bolo od roku 2009 relatívne nemenné a oscilovalo okolo zápornej hodnoty -65 % v pomere k HDP, saldo čistej investičnej pozície Českej republiky sa od roku 2012 následkom intervencií zlepšilo, a to až na zápornú hodnotu -23,6 % v pomere k HDP v roku 2018.
Klíčová slova: Platobná bilancia; Medzinárodná investičná pozícia; Zahrničná zadlženosť

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza vývoja čistej investičnej pozície Českej a Slovenskej republiky voči zahraničiu: obdobie rokov 2004-2018
Překlad názvu: The analysis of the development of the net international investment position of the Czech republic and Slovakia: the period 2004-2018
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Slovak
Abstrakt: The aim of the thesis is to analyze the development of the net international investment position of the Czech and Slovak Republic for the period of years 2004-2018. The thesis monitors, analyzes and interprets specific determinants of the given development in the context of the economic situation in the countries, through the dividing of the country's net international investment position according to its functional category and according to its property and debtor position. The development of the Czech Republic's net international investment position (NIIP) was most affected by the CNB's interventions for devaluation the Czech crown in 2013-2017, and the subsequent purchase of home bonds by foreign entities. In the case of Slovakia, the NIIP has primarily changed due to the changes in the development of portfolio and other investments. While the negative balance of Slovakia's NIIP has been relatively unchanged since 2009 and oscillated around a negative value of -65 % in relation to GDP, the NIIP of the Czech Republic has improved since 2012 as a result of CNB interventions, up to -23.6 % in relation to GDP in 2018.
Klíčová slova: Balance of payments; International investment position; External debt

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 1. 2019
Datum podání práce: 13. 5. 2019
Datum obhajoby: 26.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce68469_folm03.pdf [2,47 MB]
Oponentura63050_qdybk00.pdf [463,72 kB]
Hodnocení vedoucího68469_qzame00.pdf [629,36 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/68469/podrobnosti