Problematika odložené daně

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Problematika odložené daně
Autor práce:
Stančíková, Lucie
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Šindelář, Michal
Osoba oponující práci:
Müllerová, Libuše
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je zachytit základní problematiku účtování odložené daně, která vychází zejména z nedostatečné úpravy české legislativy. První kapitola definuje pojem odložená daň včetně zachycení jejího vztahu k dani splatné. Druhá kapitola se zaměřuje na její vývoj, a to nejen z hlediska českých účetní standardů, tak i z hlediska mezinárodních standardů účetního výkaznictví. V třetí kapitole je poté popsán samotný výpočet výše odložené daně a jejího vykazování v rámci účetní závěrky a přílohy v účetní závěrce. Na tuto kapitolu poté navazuje praktická část, která se již věnuje statistice vykazování odložené daně na daném vzorku společností.
Klíčová slova:
odložená daň; splatná daň; IFRS; přechodné rozdíly

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
11. 10. 2018
Datum podání práce:
23. 5. 2019
Datum obhajoby:
24.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67301_stal02.pdf [718,90 kB]
Oponentura:
61843_muller.pdf [219,59 kB]
Hodnocení vedoucího:
67301_xsinm00.pdf [89,45 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67301/podrobnosti