Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Redistribuční dopady minireformy důchodů 2018/2019

Autor práce: Mechl, Daniel
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Klazar, Stanislav
Osoba oponující práci: Láchová, Lenka

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Redistribuční dopady minireformy důchodů 2018/2019
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Současná vládní koalice provedla k 1. 1. 2019 tzv. minireformu důchodového systému, která má pomoci vyšší míry redistribuce příjmů důchodového systému snížit nerovnost rozdělení starobních důchodů, což má dle přesvědčení současné vládní koalice a vládnoucí politické reprezentace zajistit sociálně spravedlivější přiznávání důchodů. A to napříč celým spektrem osob tento důchod pobírající. Proto je hlavním cílem této práce zjistit skutečné dopady této minireformy na výši jak nižších starobních důchodů, tak těch vyšších.K takto stanovenému účelu jsou v této práci využívány čtyři různé druhy metod, pomocí kterých se dají určit dopady uvedené minireformy a odhadnout, nakolik splnila cíl, který si Vláda ČR vytyčila. Mezi tyto metody patří Giniho koeficient, Lorenzova křivka sloužící ke grafickému znázornění výsledků Giniho koeficientu, Robin Hood index, a nakonec nejzákladnější metoda měření nerovnosti rozdělení důchodů, metoda míry nerovnosti. Pomocí těchto metod lze konstatovat, že jejich výsledky signalizují splnění vytyčeného cíle a to, že došlo ke zvýšení míry redistribuce v českém systému starobních důchodů. Na závěr analytické části této práce jsou absolutně i procentuálně porovnány změny ve výši starobních důchodů chudšícha bohatších osob tento důchod pobírající, a lze konstatovat, že došlo k rychlejšímu růstu starobních důchodů těch chudších důchodců, a byl tedy naplněn cíl vytyčený Vládou ČR.
Klíčová slova: redistribuce důchodů; minireforma důchodů; starobní důchod; důchodové pojištění

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra veřejných financí
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Redistribuční dopady minireformy důchodů 2018/2019
Překlad názvu: Redistribution impacts of old-age pension system's mini-reform 2018/2019
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: By the date, 1. 1. 2019 mini-reform of old-age pension system was made by the present government coalition. This should help with further growth of redistribution income of old-age pension system and decrease an inequal distribution of old age pension income. According to the current government coalition and ruling parties, mini-reform should be a social guarantee of more equal charge of pension income. This should concern every person that is receiving old-age pension income. For that reason, the main purpose of this paper is to find out the real impact of mini-reform on amount of higher and lower old-age pension income. Four different types of methods are used in the paper for the assessed purpose. We are able to determinate the impact of mini-reform and estimate the range of achievement that has been set up by the government by these techniques. Gini coefficient, Lorenz curve that works asa graphical representation of Gini coefficient results, Robin Hood index and last but not least most basic method that measures unevenness of pension distribution – method of inequality scale. By using these techniques we are able to say if the results fulfill the goal and that redistribution in Czech pension system was increased. At the end of the analytical section,the changes in old-age pension incomes of poorer and richer are compared. We are able to state that faster increase of old-age pension income of poorer has been achieved so the government accomplished set goal.
Klíčová slova: redistribution of old-age pension income; old-age pension income; mini-reform of old-age pension income; old-age pension insurance

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Public Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 10. 2018
Datum podání práce: 24. 5. 2019
Datum obhajoby: 17.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce67333_mecd00.pdf [889,23 kB]
Oponentura62824_lachova.pdf [207,75 kB]
Hodnocení vedoucího67333_klazar.pdf [110,96 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/67333/podrobnosti