Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Problematika převodních cen z účetního a daňového hlediska

Autor práce: Klimeš, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Müllerová, Libuše
Osoba oponující práci: Nešleha, Matěj

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Problematika převodních cen z účetního a daňového hlediska
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá problematikou převodních cen z účetního a daňového pohledu. Práce je rozdělena do tří částí, přičemž první část řeší transferové ceny z účetního pohledu – zabývá se základními účetními předpoklady, účetními a auditorskými riziky vyplývajícími z převodních cen a možností ve větší míře využívat konsolidované účetní závěrky. Druhá část popisuje převodní ceny z daňového hlediska. Vymezuje základní regulaci, princip tržního odstupu, funkční a rizikovou analýzu a metody sloužící ke stanovení převodních cen. Ve třetí části je poté zpracována dokumentace k převodním cenám pro konkrétní podnik.
Klíčová slova: převodní ceny; princip tržního odstupu; věrný a poctivý obraz; daň z příjmů právnických osob; dokumentace k převodním cenám; účetnictví

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Problematika převodních cen z účetního a daňového hlediska
Překlad názvu: Transfer pricing issues from an accounting and tax point of view
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The diploma thesis deals with the issue of transfer pricing from the accounting and tax perspective. The thesis is divided into three parts, the first part of which relates to the transfer pricing from an accounting point of view – it deals with basic accounting assumptions, accounting and auditing risks arising from transfer pricing and the possibility to make greater use of consolidated financial statement. The second part describes transfer pricing from a tax point of view. It defines basic regulation, arm's length principle, functional and risk analysis, and methods for determining transfer pricing. The third part deals with transfer pricing documentation for a particular company.
Klíčová slova: corporate income tax; transfer pricing; arm´s lenght principle; accounting; true and fair view; transfer pricing documentation

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 12. 2018
Datum podání práce: 28. 5. 2019
Datum obhajoby: 24.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce67948_klim03.pdf [1,13 MB]
Oponentura61352_Nešleha.pdf [219,95 kB]
Hodnocení vedoucího67948_muller.pdf [219,95 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/67948/podrobnosti