Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Daňové úniky v souvislosti s účetnictvím

Autor práce: Tůmová, Vendula
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Müllerová, Libuše
Osoba oponující práci: Šindelář, Michal

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Daňové úniky v souvislosti s účetnictvím
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cíl diplomové práce je založen na úpravě daně konkrétně u právnické osoby, a to ze dvou základních pohledů nejprve pomocí nelegální cesty označené jako daňový únik, ale také z pohledu cesty legální, tedy daňové optimalizace. V teoretické části je uveden a specifikován současný stav účetního a daňového systému v České republice. Hlouběji je zde rozvedena konstrukce daně z příjmů právnických osob také konkrétní účetní postupy. Nelze opomenout hlavní náplň týkající se teorie daňových úniků až po téma daňová kontrola a relativně nový pojem v České republice, kterým je Elektronická evidence tržeb. Aplikační část práce je rozdělena na dvě základní roviny, jak jsem již zmínila legální a nelegální způsob daňové konstrukce. Téma daňových úniků je v dnešní době velmi diskutované, což dokazuje velké množství nálezů správců daně a judikátů Nejvyššího správního soudu ČR, jež jsem také promítla do své práce především v praktické části.
Klíčová slova: daně; daňový únik; EET; účetnictví; daňová kontrola; daňová optimalizac

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Daňové úniky v souvislosti s účetnictvím
Překlad názvu: Tax evasion related to accounting
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of the diploma thesis is based on the tax treatment of a legal entity, namely from two basic perspectives, first by means of an illegal path marked as tax evasion, but also from a legal point of view, is tax optimization. In the theoretical part is presented and specified the current state of the accounting and tax system in the Czech Republic. In addition, the structure of corporate income tax is deeper and more specific accounting procedures. We cannot ignore the main content of tax evasion theory to the topic of tax control and the relatively new concept of Electronic Revenue Records to the Czech Republic. The application part of the thesis is divided into two basic levels, as I have already mentioned the legal and illegal side of the tax structure. The issue of tax evasion is currently very much discussed, as evidenced by many findings by tax administrators and judges of the Supreme Administrative Court of the Czech Republic, which I also reflected in my thesis in practical part as examples.
Klíčová slova: EET; tax evasion; accounting; taxes; legal point; tax optimization

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 2. 2018
Datum podání práce: 3. 6. 2019
Datum obhajoby: 24.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce64970_tumv01.pdf [1,08 MB]
Oponentura61837_xsinm00.pdf [100,33 kB]
Hodnocení vedoucího64970_muller.pdf [218,96 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/64970/podrobnosti