Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Statutární audit účetní závěrky vybraného podniku

Autor práce: Kloudová, Juliana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Müllerová, Libuše
Osoba oponující práci: Kmoch, Štěpán

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Statutární audit účetní závěrky vybraného podniku
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřená na statutární audit účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy. Hlavním cílem práce je podrobně popsat proces statutárního auditu účetní závěrky a následně zjištěné poznatky aplikovat v rámci statutárního auditu vybraných položek účetních výkazů investiční společnosti Delta INV a.s. Práce má dvě části. V teoretické části jsou popsané fáze statutárního auditu v návaznosti na mezinárodní auditorské standardy a českou účetní a auditorskou legislativu od přijetí zakázky a plánování auditu až po provedení auditu a vyhotovení zprávy auditora. Praktická část se zaměřuje na audit vybraných položek účetních výkazů investiční společnosti Delta INV a.s., která je obhospodařovatelem fondů kolektivního investování.
Klíčová slova: audit; riziko významné nesprávnosti; účetní závěrka; významnost; finanční instituce

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Statutární audit účetní závěrky vybraného podniku
Překlad názvu: Statutory audit of financial statements applied on selected company
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Diploma thesis focuses on statutory audit of financial statements prepared based on accounting regulation applicable in the Czech republic. The main aim is to describe the whole process of the statutory audit in detail and based on knowledge obtained, perform statutory audit of selected balances of financial statements of Investment company Delta INV a.s. This work has two parts. Theoretical part describes phases of the statutory audit in compliance with International Standards on Auditing and Czech accounting and auditing regulation from acceptance of engagement and planning of audit until final testing and creation of audit report. Empirical part focuses on testing of selected financial statement rows of Investment company Delta INV a.s., whose major activity is management of collective funds.
Klíčová slova: audit; financial statements; materiality; financial institution; risk of material misstatement

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 3. 2018
Datum podání práce: 7. 6. 2019
Datum obhajoby: 24.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce65374_xkloj11.pdf [1,54 MB]
Oponentura61841_Kmoch.pdf [224,19 kB]
Hodnocení vedoucího65374_muller.pdf [294,71 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/65374/podrobnosti