Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Optimalizace rozvozu lahůdkářských produktů

Autor práce: Trnka, Zdeněk
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Fábry, Jan
Osoba oponující práci: Borovička, Adam

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Optimalizace rozvozu lahůdkářských produktů
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá optimalizací délky tras určených pro rozvoz lahudkových potravin společnosti Lahudky Cajthaml s.r.o. Takto formulovaný problém lze řešit pomocí rozvozních úloh. V práci jsou využity 4 typy rozvozních úloh - klasická rozvozní úloha, rozvozní úloha s heterogenním vozovým parkem, s časovými okny a dělenou dodávkou, jejíchž matematické modely jsou podrobně popsány v teoretické části. Pro získání řešení bude použit modelovací software MPL for Windows a z důvodu obtížnosti těchto úloh budou aplikovány také dvě heuristické metody nejbližšího souseda a vkládací metoda, které nemusejí poskytnout optimální řešení, avšak jejich výhoda se skýtá za časovou náročností potřebnou k jejich vyřešení. Všechny výše zmíněné modely jsou aplikovány na dva různé rozvozní dny lišící se v~počtu požadavků zákazníků. Na závěr jsou všechny dosažené výsledky shrnuty a porovnány mezi sebou i se stávajícími firemními trasami.
Klíčová slova: rozvozní úloha; heterogenní vozový park; dělená dodávka; časová okna; heuristické metody

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra ekonometrie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Optimalizace rozvozu lahůdkářských produktů
Překlad názvu: Distribution of delicatessen optimization
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis deals with optimization of routes designed for distributing delicatessen of a company Lahůdky Cajthaml, Ltd. So formed economic model can be solved via Vehicle Routing Problem (VRP) method. There are 4 types of these methods used in a dissertation - Classical VRP, VRP with heterogeneous fleet, time windows and split delivery, whose mathematical models are described in detail in theoretical section. VRP will be solved in modelling software MPL for Windows. There will be also used two heuristic methods due to difficultness of this problems - Nearest Neighbor and Insert method. All these models will be used for achievement a solution for two distribution days, which differ in quantity of customer's demand. To close this dissertation, results will be summarized and compared among each other.
Klíčová slova: heterogeneous fleet; split delivery; time windows; Vehicle Routing Problem; heuristic methods

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Econometrics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 9. 2018
Datum podání práce: 25. 6. 2019
Datum obhajoby: 2019
Výsledek obhajoby: -

Soubory ke stažení

Hlavní práceSoubor bude zveřejněn po obhajobě
Veřejná přílohaSoubor bude zveřejněn po obhajobě
Veřejná přílohaSoubor bude zveřejněn po obhajobě
Veřejná přílohaSoubor bude zveřejněn po obhajobě
Veřejná přílohaSoubor bude zveřejněn po obhajobě
Veřejná přílohaSoubor bude zveřejněn po obhajobě
Veřejná přílohaSoubor bude zveřejněn po obhajobě

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.