Vliv zájmových skupin v oblasti hazardu

Autor práce: Ohanka, Marek
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vymětal, Petr
Osoba oponující práci: Dítětová, Adéla

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vliv zájmových skupin v oblasti hazardu
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Práce se věnuje problematice zájmových skupin a jejich vlivu na proces vytváření legislativy. Konkrétně byla pro výzkum zvolena oblast hazardního hraní. V této oblasti působí řada zájmových skupin a dá se předpokládat, že se jejich vliv na vytváření legislativy bude projevovat více než v jiných oblastech. V práci je využita deskriptivně-analytická metoda, kdy je sledován průběh legislativního procesu u konkrétního zákona (zákon č.186/2016 Sb., o hazardních hrách) a na základě vysledovaných hodnot je provedena analýza. Cílem práce je dokázat, že se konkrétní zájmové skupiny, více či méně, podílely na finální podobě tohoto zákona a tím projevily svůj vliv. Práce se skládá ze čtyř částí, kdy se první tři části věnují teorii a část čtvrtá samotné analýze. Výsledkem práce je prokázání vlivu zájmových skupin v oblasti hazardu na podobu sledovaného zákona a je rovněž definováno, které zájmové skupiny do vytváření zákona zasáhly, jakých konkrétních změn v obsahu zákona docílily a v jakých částech legislativního procesu se jejich vliv projevil.
Klíčová slova: Zájmové skupiny; lobbing; hazard; hazardní průmysl; zákon o hazardních hrách; zákon č. 186/2016,; ovlivňování legislativního procesu

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Politologie/Politologie
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra politologie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vliv zájmových skupin v oblasti hazardu
Překlad názvu: Interest groups in the gambling industry
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis devotes to the issue of interest groups in gambling industry and their influence on the legislation process. As there are many interest groups in this specific area, it was assumed that their influence on legislation will be more pronounced then in the other areas. The thesis uses a descriptive-analytical method. The legislative process of the specific legal act (Act No. 186/2016) had been observed and the data that had been gained were analyzed. he aims of the thesis is to prove that particular interest groups have more or less participated in the final form of this law and thus have shown its influence. The thesis consists of four parts, the first three parts of which are devoted to the theory and the fourth part to the analysis itself. The result of the work is the demonstration of the influence of interest groups on the legislation process.
Klíčová slova: gambling industry; interest groups; interest groups theory; legislation process; lobbying

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Politologie/Politologie
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Political Sciences
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 9. 2017
Datum podání práce: 28. 6. 2019
Datum obhajoby: 10.09.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce63154_oham00.pdf [963,06 kB]
Oponentura64042_xdita00.pdf [65,51 kB]
Hodnocení vedoucího63154_vymetal.pdf [67,05 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/63154/podrobnosti