Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Alternativní rostlinná produkce - vertikální farma

Autor práce: Děkanovská, Kamila
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Syrovátka, Oldřich
Osoba oponující práci: Foldynová, Renata

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Alternativní rostlinná produkce - vertikální farma
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá alternativním způsobem celoroční zemědělské produkce, která není vázána na zemědělskou půdu a klimatické podmínky. Hlavním cílem studie je rozbor a posouzení podmínek, jež je nutné splnit pro navržení optimálního podnikatelského plánu na založení malé vertikální farmy. Teoretická část mapuje současné globální trendy týkající se potravinové bezpečnosti a zhodnocuje přínosy vertikálních farem. Dále vymezuje přístupy k tvorbě podnikatelského plánu, které jsou aplikovány v navazující části. V praktické části jsou zpracovány podklady využitelné pro konečné zhotovení podnikatelského záměru. Na základě provedených analýz je projekt zhodnocen SWOT analýzou. Přínosem práce je identifikace aspektů souvisejících s udržitelným způsobem zemědělské produkce, která může poskytnout nový pohled na podnikání existujícím či start-up podnikům.
Klíčová slova: Udržitelnost; Microgreens; Podnikatelský plán; Vertikální farma

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta managementu
Název katedry: Katedra společenských věd
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Alternativní rostlinná produkce - vertikální farma
Překlad názvu: Alternative crop production - vertical farm
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The thesis deals with alternative year-round agricultural methods of production that is not tied to agricultural land and climatic conditions. The main objective of the study is to analyze and assess the conditions to be met to propose an optimal business plan for establishing a small vertical farm. The theoretical part maps current global trends in food security and evaluates the benefits of vertical farms. Furthermore, it defines approaches to the creation of a business plan, which are applied in the fol-lowing part. In the practical part are processed materials usable for the final production of business plan. Based on the analyzes, the project is evaluated by SWOT analysis. The work's contribution is to identify aspects related to a sustaina-ble agricultural production that can provide a new perspective on the business of existing or start-up businesses
Klíčová slova: Vertical farm; Sustainability; Microgreens; Business plan

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Management
Název katedry: Department of Social Sciences
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 3. 2013
Datum podání práce: 28. 6. 2019
Datum obhajoby: 2019
Výsledek obhajoby: -

Soubory ke stažení

Hlavní práceSoubor bude zveřejněn po obhajobě

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.