Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Financování vysokých škol v ČR

Autor práce: Sedloň, Šimon
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vopátek, Jiří
Osoba oponující práci: Král, Pavel

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Financování vysokých škol v ČR
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tématem bakalářské práce je financování vysokých škol v ČR. Teoretická část vychází ze studia odborné literatury na dané téma. Je zaměřena na vymezení stávajících zdrojů financování VŠ, zavedení školného a dalších poplatků jako možného finančního zdroje včetně argumentace pro a proti jeho zřízení. Závěr teoretické části se pak zabývá vysokoškolským vzděláním jako pozitivní externalitou z pohledu veřejného a soukromého užitku a názory jednotlivých politických stran, které ovlivňují financování vysokého školství v ČR. V praktické části práce je provedeno dotazníkové šetření za účelem zjištění názorů studentů a učitelů FM VŠE na problematiku zavedení školného a poplatků za opakování závěrečných testů na veřejných vysokých školách.
Klíčová slova: Financování VŠ; Školné; Vysoké školy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta managementu
Název katedry: Katedra společenských věd
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Financování vysokých škol v ČR
Překlad názvu: Financing of Schools of Higher Education in the Czech Republic
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The topic of this bachelor thesis is the financing of universities in the Czech Republic. The theoretical part is based on the study of literature on the topic. It focuses on defining existing sources of university funding, introducing tuition fees and other fees as a possible financial resource, including arguments for and against its establishment. The conclusion of the theoretical part deals with university education as a positive externality from the point of view of public and private use and opinions of individual political parties that influence the financing of higher education in the Czech Republic. In the practical part of the thesis there is a questionnaire survey for the purpose of finding out the opinions of students and teachers of the University of Economics in Prague on the issue of introducing tuition fees and fees for repeated final tests at public universities.
Klíčová slova: Universities; University funding; Tuition fees

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Management
Název katedry: Department of Social Sciences
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 5. 2017
Datum podání práce: 4. 7. 2019
Datum obhajoby: 2019
Výsledek obhajoby: -

Soubory ke stažení

Hlavní práceSoubor bude zveřejněn po obhajobě

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.