Analýza dopadů rezidenční suburbanizace na demografii a ekonomiku obce Hovorčovice

Autor práce: Oktábec, Karel
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Černá Silovská, Hana
Osoba oponující práci: Čáp, Vilém

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza dopadů rezidenční suburbanizace na demografii a ekonomiku obce Hovorčovice
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá dopady procesů rezidenční suburbanizace na obec Hovorčovice. Jelikož od roku 2001 zde dochází k velkému přírůstku obyvatel a rozsáhlé bytové výstavbě, tak to s sebou nese mnoho negativních důsledků. Cílem této práce je tak zhodnocení těchto dopadů na obec, a to především v oblasti demografie a ekonomiky. Přírůstek obyvatelstva v obci s sebou nese hlavně velké zvyšování výdajů, což má za následek zadlužování obce a velké problémy do budoucna.
Klíčová slova: suburbanizace; urban sprawl; dopravní infrastruktura; koeficient osídlení; migrace; Hovorčovice

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra regionálních studií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza dopadů rezidenční suburbanizace na demografii a ekonomiku obce Hovorčovice
Překlad názvu: Analysis of Residential Suburbanization Impacts on Demography and Economy of Hovorčovice
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The bachelor thesis deals with the impact of residential suburbanization processes on the village of Hovorčovice. As there has been a large increase in population and large housing developments since 2001, this has many negative consequences. The aim of this work is to evaluate these impacts on the municipality, especially in the field of demography and economy. The increase in the population in the village is mainly due to a large increase in spending, which results in the municipality's debt and major problems for the future.
Klíčová slova: suburbanization; urban sprawl; transport infrastructure; settlement coefficient; migration; Hovorčovice

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Regional Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 3. 2019
Datum podání práce: 7. 7. 2019
Datum obhajoby: 10.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce69329_oktk00.pdf [3,29 MB]
Oponentura64032_xcapv00.pdf [392,68 kB]
Hodnocení vedoucího69329_xsilh02.pdf [408,92 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/69329/podrobnosti