Centrální bankovnictví po finanční krizi z roku 2008 - chování FEDu a ECB

Autor práce: Pavlov, Adam
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Loužek, Marek
Osoba oponující práci: Řežábek, Pavel

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Centrální bankovnictví po finanční krizi z roku 2008 - chování FEDu a ECB
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem práce je ukázat, porovnat a zhodnotit monetární politiky obou centrálních bank. Hypotéza zní, zda se Federální rezervní systém (Fed) a Evropská centrální banka (ECB) při použití nekonvenčních nástrojů chovaly dostatečně zodpovědně, aby předešly vytváření novým bublinám, jako byla hypoteční bublina v USA, která předcházela nejhorší krizi od Velké hospodářské krize. Centrální banky během řešení finanční krize z roku 2008 využily nekonvenční monetární politiku, a to především kvantitativní uvolňování. Hlavním přínosem práce je využití kritického pohledu na využití kvantitativního uvolňování s odstupem více než deseti let od začátku krize. Práce přináší hodnocení efektů nekonvenční monetární politiky nejen z krátkodobého pohledu, ale rozebírá důsledky dlouhodobé. K vyhodnocení jsou použité nejen měřitelné dopady na ekonomické ukazatele, ale také kontextuální analýza názorů českých i zahraničních ekonomů. Z práce vyplývá, že dlouhodobé dopady chování Fedu a ECB jsou spíše negativního rázu, především v tvorbě distorzí na finančním a bankovním trhu. Fedu se podařilo krátkodobě nastartovat americkou ekonomiku, ovšem za cenu možného vytvoření prostoru pro vznik bubliny na jiném trhu, jako je například trh akciový. ECB se ani deset let po krizi nepodařilo vyléčit dané ekonomiky v eurozóně. Pouze se oddálilo řešení palčivého problému trvalé divergence eurozóny z důvodu její heterogenity.
Klíčová slova: kvantitativní uvolňování; finanční krize; monetární politika; Fed; ECB

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Centrální bankovnictví po finanční krizi z roku 2008 - chování FEDu a ECB
Překlad názvu: Central Banking After the Financial Crisis of 2008 - Actions of FED and ECB
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The purpose of this thesis is to illuminate, compare and evaluate monetary policies of both central banks. The hypothesis is whether the Federal Reserve (Fed) and the European Central Bank (ECB) acted responsibly when using unconventional monetary instruments while dealing with consequences of the financial crisis, in order to prevent the emergences of new bubbles like the mortgage bubble in America, which preceded the worst crisis since the Great Depression. During the resolution of the 2008 financial crisis, central banks used unconventional monetary policy, quantitative easing. The main benefit of this thesis is the use of a critical view on the quantitative easing more than ten years after the beginning of the crisis. The thesis brings an evaluation of the effects of unconventional monetary policy not only in the short-term but also discusses the consequences of long-term. Not only measurable impacts on economic indicators but also a contextual analysis of the opinions of Czech and foreign economists are used for the evaluation. The thesis shows that the long-term effects of Fed and ECB behavior are rather negative, especially in the formation of distortions on financial and banking markets. The Fed managed to promote the growth of the US economy in the short term, however, at the cost of creating a space for a bubble in another market, such as the stock market. Even ten years after the crisis, the ECB has failed to cure the economies in the euro area. It has only delayed solving the pressing problem of euro area malfunction due to its heterogeneity.
Klíčová slova: quantitative easing; financial crisis; monetary policy; FED; ECB

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 1. 2019
Datum podání práce: 20. 8. 2019
Datum obhajoby: 24.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce68447_xpava22.pdf [1,69 MB]
Oponentura63883_rezabekp.pdf [191,08 kB]
Hodnocení vedoucího68447_louzek.pdf [670,43 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/68447/podrobnosti