Marketingová komunikácia na sociálnych médiách a jej vplyv na spotrebné chovanie mladých ľudi

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Marketingová komunikácia na sociálnych médiách a jej vplyv na spotrebné chovanie mladých ľudi
Autor práce:
Korenková, Dominika
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Koudelka, Jan
Osoba oponující práci:
Chovan, Dávid
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Táto diplomová práca sa zaoberá témou marketingovej komunikácie na sociálnych médiách a jej vplyvu na spotrebné chovanie mladých ľudí vo veku 20-25 rokov. Práca pozostáva z dvoch častí. Cieľom teoretickej časti je vymedzenie základného teoretického rámca a rešerše existujúcich štúdií. Teoretické poznatky sú ďalej v analytickej časti prepojené s ich využitím v praxi, a to v prvom rade prostredníctvom analýzy sekundárnych dát MML-TGI a webovej analytiky. Analytická časť je ďalej venovaná i vlastnému kvalitatívnemu výskumu, ktorý bol realizovaný metódou individuálnych rozhovorov. V neposlednom rade bol pre účely naplnenia cieľa práce uskutočnený i dotazníkový prieskum zameraný na tri vybrané sociálne média, Instagram YouTube a blogy, a konkrétne nástroje marketingovej komunikácie na sociálnych médiách. Cieľom výskumu bolo postihnúť postoj mladých ľudí k marketingovej komunikácii na sociálnych médiách a zistiť, akým spôsobom vplýva na ich spotrebné chovanie. V závere práce sú diskutované výsledky výskumu a následné odporúčanie pre využitie marketingovej komunikácie na sociálnych médiách.
Klíčová slova:
Online marketing; sociálne média; blogy; Instagram; YouTube; marketing na sociálnych médiách

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
28. 9. 2018
Datum podání práce:
26. 8. 2019
Datum obhajoby:
10.09.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
68144_xkord20.pdf [5,41 MB]
Oponentura:
63952_Chovan.pdf [1,88 MB]
Hodnocení vedoucího:
68144_janjiri.pdf [142,73 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/68144/podrobnosti