Marketingová komunikácia na sociálnych médiách a jej vplyv na spotrebné chovanie mladých ľudi

Autor práce: Korenková, Dominika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Osoba oponující práci: Chovan, Dávid

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Marketingová komunikácia na sociálnych médiách a jej vplyv na spotrebné chovanie mladých ľudi
Typ práce: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt: Táto diplomová práca sa zaoberá témou marketingovej komunikácie na sociálnych médiách a jej vplyvu na spotrebné chovanie mladých ľudí vo veku 20-25 rokov. Práca pozostáva z dvoch častí. Cieľom teoretickej časti je vymedzenie základného teoretického rámca a rešerše existujúcich štúdií. Teoretické poznatky sú ďalej v analytickej časti prepojené s ich využitím v praxi, a to v prvom rade prostredníctvom analýzy sekundárnych dát MML-TGI a webovej analytiky. Analytická časť je ďalej venovaná i vlastnému kvalitatívnemu výskumu, ktorý bol realizovaný metódou individuálnych rozhovorov. V neposlednom rade bol pre účely naplnenia cieľa práce uskutočnený i dotazníkový prieskum zameraný na tri vybrané sociálne média, Instagram YouTube a blogy, a konkrétne nástroje marketingovej komunikácie na sociálnych médiách. Cieľom výskumu bolo postihnúť postoj mladých ľudí k marketingovej komunikácii na sociálnych médiách a zistiť, akým spôsobom vplýva na ich spotrebné chovanie. V závere práce sú diskutované výsledky výskumu a následné odporúčanie pre využitie marketingovej komunikácie na sociálnych médiách.
Klíčová slova: Online marketing; sociálne média; blogy; Instagram; YouTube; marketing na sociálnych médiách

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Marketingová komunikácia na sociálnych médiách a jej vplyv na spotrebné chovanie mladých ľudi
Překlad názvu: Influence of Social Media Marketing on young people's consumer behaviour
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Slovak
Abstrakt: This Master thesis addresses the topic of Social Media Marketing and its influence on consumer behaviour of young people aged 20-25. The thesis consists of two sections. The theoretical section aims at defining the relevant theoretical framework and the research of existing studies. Consequently, the theoretical knowledge is further applied in the practical section, mainly by means of analysis of secondary data MML-TGI and web analytics. Furthermore, the practical section aims at conducting the qualitative research interviews and questionnaire research with focus on three selected social media platforms, Instagram, YouTube and blogs, and specific Social Media Marketing activities. The questionnaire research aims at capturing young people's attitude towards the Social Media Marketing and understanding its influence on their consumer behavior. Last but not the least, the work summarizes the discussion of the key research finding and further formulates the recommendations.
Klíčová slova: blogs; Online marketing; social media; social media marketing; Instagram; YouTube

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 9. 2018
Datum podání práce: 26. 8. 2019
Datum obhajoby: 10.09.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce68144_xkord20.pdf [5,41 MB]
Oponentura63952_Chovan.pdf [1,88 MB]
Hodnocení vedoucího68144_janjiri.pdf [142,73 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/68144/podrobnosti